Behandling av personuppgifter

Carl Johans pastorat välkomnar Dataskyddsförordningen (GDPR). Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.

Vi skyddar dina uppgifter

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till
Kyrkoherde Anders Leitzinger, 031- 731 92 25
Kommunikatör Lotta Emgård, 031-731 92 19
Du kan också carljohan.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se

Behandling av medlemmarnas personuppgifter

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bor i Carl Johans, Högsbo, Masthuggs eller Oscar Fredriks församling hanterar vi personuppgifter om dig, bland annat namn och personnummer.

Personuppgiftshantering vid dop av barn

När ett barn ska döpas behöver Carl Johans pastorat få namn och personnummer på barnet, men också namn, personnummer och kontaktuppgifter till vårdnadshavarna.

Behandling av personuppgifter i samband med vigsel

Om ni ska gifta er behöver ni bland annat lämna namn, personnummer och en giltig hindersprövning. Minst en i paret behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att ni ska kunna vigas i Svenska kyrkan.

Behandling av personuppgifter inför och under konfirmation

För att en person ska kunna konfirmeras i Carl Johans pastorat behöver vi få in vissa personuppgifter. De används bland annat för att se till att konfirmandtiden blir så bra som möjligt.

Behandling av personuppgifter vid dop av vuxen

För att en vuxen person ska kunna bli döpt behöver Carl Johans pastorat bland annat ha namn, personnummer och kontaktuppgifter till den som ska döpas.

Behandling av personuppgifter när du bokar en begravning

När du bokar en begravning behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, din relation till den avlidne samt faktureringsuppgifter.

Personuppgifter i bild

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Behandling av personuppgifter i förskoleverksamheten

Om ditt barn går på förskolan i Carl Johans pastorat behöver vi behandla både dina och ditt barns personuppgifter.

Personuppgifter i e-post

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att när det behövs föra det vidare till rätt mottagare inom organisationen.

Behandling av personuppgifter om du som vuxen är med i någon av våra grupper

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna delta i vissa grupper i Carl Johans pastorat. Vissa av dina uppgifter skickar vi till Sensus studieförbund.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

När någon söker jobb i Carl Johans pastorat behöver pastoratet hantera en del personuppgifter om den personen.

Hur Carl Johans pastorat hanterar handlingar

Svenska kyrkan arbetar enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att vi måste hålla god ordning på våra dokument så att de går lätt att hitta om någon vill ta del av dem.