Torpa församlingshem

Uppdaterad information

Uppdaterad information

Processen kring Torpa församlingshem står just nu stilla. Kyrkorådet har fått nya ritningar efter att synpunkter från allmänheten tagits tillvara och en barnkonsekvensanalys genomförts. Därefter har en kalkyl på detta förslag lämnats in till försäkringsbolaget och vi väntar på besked därifrån.

Beroende på vilket stöd försäkringsbolaget ger vet vi om vi kan genomföra det beslutade förslaget eller om det behöver omarbetas utifrån de ekonomiska förutsättningar som pastoratet fått. När vi vet förutsättningarna kommer vi att bjuda in till en informationsträff för att visa de slutgiltiga ritningarna för en återuppbyggnad.

Byggarbetet beräknas kunna starta i början av nästa år (2024)

 

Ydre den20 juni 2023

Kjerstin Birgitsdotter
Kyrkoherde

Aktuell information efter februari 2023

I nästan 80 år har Torpa församlingshem varit en viktig mötesplats för bofasta såväl som besökande i Torpa församling. Den 6 augusti 2022 förstördes huset av en brand som hade sin orsak i ett tidigare åskoväder. Pastoratet har tillsammans med försäkringsbolaget arbetat för hur en återuppbyggnad av församlingshemmet kan bli möjlig. I denna process har glädjande nog många personer visat sitt intresse och bidragit med värdefulla synpunkter som tagits till vara. Kyrkorådet i Ydre pastorat har beslutat att församlingshemmet i Torpa ska byggas upp där inga större förändringar görs avseende den gamla mangårdsbyggnadens exteriör. Husets interiör ska anpassas för församlingens verksamhet och efter dagens krav på tillgänglighet, material och miljö. Vi arbetar för att Torpa församlingshem ska vara en välkomnande miljö för alla åldrar. Vi gör också en barnkonsekvensanalys. Projektets förslag kommer att fortlöpande presenteras på hemsidan. 

Kontakt: Christian Scharf, fastighetsansvarig
christian.scharf@svenskakyrkan.se
ydre.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Detta har hänt fram till februari 2023

Lördagen den 6 augusti 2022 utbröt en brand i det gamla, vackra församlingshemmet i Torpa. 
Fem brandkårer ryckte ut och gjorde ett enastående arbete med att bekämpa och begränsa brandens skadeverkningar. 
Stora delar av huset är svårt rökskadat och vattenskadat, taket finns i stort sett inte kvar, medan de gamla timmerväggarna är bevarade. 
Händelsen har väckt förstämning och sorg i bygden och många sörjer. 
Kyrkorådet har haft ett extra sammanträde och beslutat tillsätta en grupp som arbetar med frågorna kring församlingshemmet. 
Det finns en tydlig vilja att vara transparent och fortlöpande delge information om sakernas tillstånd, dels här, på pastoratets hemsida, dels genom offentliga möten i Torpa kyrka och dels genom media.