Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Kyrkorådets uppgifter:

Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning.
Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
Kyrkorådet ska
1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och
pastoratets egendom,
3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon
annan, och
4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.
Kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Ledamöter i Kyrkorådet 2022-2025

Astrid Rydberg, ordförande
Peter Sterne
Britt-Marie Leion
Anni Eriksson
Jan-Anders Johansson
Vailet Svae
Anna Carlbom, ersättare
Kjerstin Birgitsdotter, kyrkoherde