Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra.

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.

Sedan 25 maj 2018 har hela Europa en gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Vi vill vårda det förtroende som du som medlem, förtroendevald, ideell och anställd medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad.

DINA RÄTTIGHETER:

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag, en gång per år utan kostnad av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

DATASKYDDSOMBUD:

Tollarps församlings dataskyddsombud är Susanne Premberg Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till henne:

044-31 00 78, susanne.premberg@svenskakyrkan.se

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

VAD ÄR BEHANDLING AV UPPGIFTER?

Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

VAR ÄR PERSONUPPGIFTER INSAMLADE FRÅN?

Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet.
I vissa fall har en del personuppgifter lagts in i vårt organisationsregister Kyrksam av en annan organisation inom Svenska kyrkan. Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret. Telefonnummer och e-postadress har du alltid själv uppgett.

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT BEHANDLA MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation, arvodesutbetalning. Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m. 

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

VEM FÅR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Tollarps församling är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen. 

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast kan kommas åt av de personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom församlingen, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter. 

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till. 

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut. 

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister, och för dig som har lön eller arvode i Hogia. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.

UPPDATERING AV INFORMATION

Vi kan komma att uppdatera denna information när som helst. Du uppmanas därför att hålla koll på uppdateringar så att du håller dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Tollarps församling hanterar dina personuppgifter kontakta expeditionen på tel: 044-31 00 78 eller på mejl: tollarp.forsamling@svenskakyrkan.se