Västra Vingåkers kyrka
Foto: Maud Petterson

Västra Vingåkers kyrkogård

Kyrkogården i Vingåker

Runt Västra Vingåkers kyrka och Vidåkerskapellet ligger Västra Vingåkers kyrkogård.

På kyrkogården finns olika delar med olika karaktär. Det finns också möjlighet till flera olika typer av gravar, utöver traditionella gravar för urnor eller kistor finns det en Minneslund och en Askgravlund.

Minneslunden är en annonym gravplats där askan efter kremation grävs ner i marken på en vacker plats där man kan ställa blommor och tända ljus.

Askgravlunden är vår nyaste del på kyrkogården. Här gravsätter vi urnor och vid varje grav finns en minnessten med ingraverat namn och årtal för den avlidne. Vid varje gravplats finns plats för två urnor.

Kort historik över Västra Vingåkers kyrkogård

Den plats där Västra Vingåkers kyrka idag ligger och området runt den är en mycket gammal gravplats.

Enligt N.A. Lundgren, (Beskrivning av Vingåkers Socken), omfattade den gamla kyrkogården runt kyrkan 1 t:nl 73/4 kppl= 6.200m². I denna areal var även kyrkobyggnaden inräknad.

1:a utvidgningen gjordes 1825 norr om kyrkan (Kv:F), marken skänktes av "Den blinde excellensen" på Säfstaholm, Gustaf Trolle-Bonde. Areal en på denna del är 4.500m²

2:a utvidgningen av kyrkogården gjordes 1863, öster om kyrkan, (Kv: H-I-K-L). För utfyllnad av området åtgick 22.000 lass grus hämtat i Hacksta.

3:dje utvidgningen gjordes 1880 då södra kyrkogården anlades, (Kv:27-28-29-30), en areal på 4.675m².

Några gravvårdar av sten el. liknande material fanns ej vid denna tidpunkt. Lundgren förmodar, att om sådana tidigare förekommit, hade dessa använts vid ombyggnaden av kyrkan 1783. På en sockenstämma 1752 förbjöds uppsättandet av dylika gravvårdar, och omnämner att flertalet gravar blev försedda med träkors. Tidigare hade gravvårdar i form av en spetsvinklig triangel på en rak fotställning förekommit. Dessa gravvårdar var sirligt utskurna, målade i bjärta färger, försedda i spetsen med en flöjel varpå var fästade små hängande mässingsblad.

4:de utvidgningen anlades 1930 av ett område på 13.000m² En areal som avstyckades från prästbostället Vidåker. (Kv: 1-26).
Kyrkogården kom nu att omfatta 40.000m².

1986 blev så den 5:e etappen klar med tillhörande minneslund. (Kv:31-53). Arealen är på 15.000m². Dvs, hela kyrkogården är idag på 5,5 ha.

År 2008 invigdes askgravlunden. Ett område på den nya delen, (Kv 50), togs i anspråk för detta gravskick.