Österåkers kyrkogård

Kyrkogården vid Österåkers kyrka erbjuder många vackra miljöer

Österåkers kyrkogård - en historik

Den gamla kyrkogården kvarter A,B,C och D: Gravsättningar har med all sannolikhet skett här sedan kyrkan byggdes på 1100-talet.

En utvidgning mot nordost gjordes 1871. På den norra sidan om kyrkan, där de onda makterna fanns skedde aldrig några gravsättningar.
Dominerande träd är lind och lönn. En ståtlig blodbok är planterad på en grav från början av 1900-talet.

Här finns ett större antal äldre vita träkors vilka sätter sin prägel på den här delen av kyrkogården. Den Sterkyska graven i kvarter B iordningställdes som minneslund 1996.
  
Eriksbergskyrkogården kvarter E: År 1920 lämnades ansökan in om att få påbörja en utökning söder om den gamla kyrkogården.

Bönderna turades om att köra sand från Vadsmon och arbetena pågick ända fram till 1925. Arkitekt var Ove Leijonhufvud och han ritade även det samtidigt uppförda gravkapellet.
Här är det alm som är karaktärsträd. Även här finns ett antal vita träkors.

Nya kyrkogården kvarter F och G: Arbetena med den nya kyrkogårdsdelen öster om den då befintliga kyrkogården igångsattes sommaren 1951 och invigning skedde allhelgonadagen 1953.

Trädbeståndet består av oxel och lind. År 2004 anlades här en askgravlund ritad av arkitekt Inger Berglund.

Österåkers gravkapell

Kapellet rymmer ett 30-tal personer.

Det började uppföras 1927 och var en gåva till församlingen från Forsby säteri.
Arkitekt Ove Leijonhufvud ritade byggnaden.

Gravkapellet är en liten kvardratisk byggnad med flackt pyramidtak utformat i en
finstämd 20-talsklassicism.