Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.

Av Kyrkoordningen som är svenska kyrkans regelverk framgår det att Kyrkorådet ska

  1. bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom,
  3. verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan, och
  4. fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Därvid ska kyrkorådet verka för barnens bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut. 

Kyrkorådet är politiskt tillsatt och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet.

Deltagarlista för Kyrkoråd i Västra Vingåkers och Österåkers pastorat

Namn/Roll

Vogt, Peter                         
Ordförande

Persson, Arne
Vice ordförande

Rosenberg, Thore                 
Kyrkoherde

Andersson, Monica                
Ledamot

Hultgren, Ingrid                     
Ledamot

Karlsson, Margareta              
Ledamot

Lind, Ingvar                          
Ledamot

Lindfors, Inger                       
Ledamot

Palm, Therese                       
Ledamot

Rask, Erika                            
Ledamot

Granström, Monica              
Ersättare

Karlsson, Lars Gunnar           
Ersättare

Lind, Kjell                             
Ersättare

Pettersson, Arne                  
Ersättare

Pettersson, Sven-Arne         
Ersättare

Widén, Arnold                       
Ersättare

Vikman, Nils                         
Ersättare

Västra Vingåkers och Österåkers pastorat Kyrkoråd