Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Västra Vingåkers och Österåkers kyrkogårdsförvaltning ansvara för församlingarnas begravningsplatser.

Vår ambition är att våra begravningsplatser ska vara en njutning för både själen och ögata med vackra, välskötta planteringar, mäktiga träd och miljöer som skänker ro, stillhet och hopp, vare sig du söker avskildheter eller rum att mötas i. En estetikst tilltalande plats är positiv för alla sinnesstämningar.

Olika gravskick

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvid mellan helt anonym till gravplats med gravsten med namn, årtal, dikter och så vidare. Valet av minnesplat är helt individuellt, inget är fel. Det som är viktig är att tänka efter innan gravsättningen. En gravplats har man i många år och finns det någon gravplats i släkten som kan använda är det ett alternativ.

De vanligaste gravskicken är urn- och kistgravar, vilka utgör den strösta andelen av det totala antalet gravsättningar.

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varj aska sätts ned separat av kyrkogårdsförvaltningens personal. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Det finns en gemensam smytckningsplats där du kan sätta snittblommor och gravljus. För skötseln av minneslundarna ansvara kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlunden är en nyare, alterantiv form av gravsättning med fri upplåtelse. Askgravlunden skiljer sig påtagligt från minneslundens totala anonymitet. Det innebär att efterlevande får närvara vid gravsättningen och att gravsättningens plats är känd. Platsen förses med en namnplatta. Gravsmyckningen sker vid respektive namnplatta. För skötsel av askgravlundarna ansvara kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal tar hand om gravskötsel

En vacker begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvalning och gravrättsinnehavarna. Gravrättsinnehavaren ansvarar för sina gravar och vi ansvarar för resten av begravningsplatsen. Som innehavare av en gravplats kan du välja att sköta den själv eller ge oss på kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom att teckan ett avtal med oss.

Läs mer om skötselavtal.

Aktivt miljöarbete

Miljöarbete är av hög prioritet för oss på kyrkogårdsförvaltningen. Vi arbetar målmedvetet med arbetsmetoder, entreprenörer och leverantörer för att åstadkomma en allt högre grad av miljöhänsyn.

När en gravplats med gravsten återgår till kyrkogårdsnämnden kan det upplåtas till en ny innehavare. Befintlig gravsten kan då återanvändas eller avlägsnas för all framtid.

Kulturgravar har ett kulturhistoriskt värde

Sveriges kyrkogårdar har olika miljöer av stort kulturhistoriskt värde i form av värdefulla gravplatser, så kallade kulturgravar. Det gäller givetvis också såväl Västra Vingåkers kyrkogård som Österåkers kyrkogård.

Dessa gravplatser får inte tas bort från kyrkogården. När gravrätten går ut på en kulturhistoriskt värdefull gravplats tar vi över ansvaret för gravplatsen. En kulturhistoriskt värdefull gravplats kommer alltid bevaras på kyrkogården.

En gravsten kan vara värdefull av olika anledningar. Det kan röra sig om en intressant inskription, som ger infomation om ett gårdsnamn eller en yrkestitel. Eller så kan gravstenens form, bearbetning eller ålder vara speciella vilket innebär att dess kulturhistoriska värde ökar.

  • Roger Nordqvist

    Roger Nordqvist

    Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

    Kyrkogårdsarbetare