Meny

Förtroendevalda

Våra församlingar styrs av förtroendevalda som väljs genom kyrkovalet vart fjärde år.

Västra Vingåker och Österåkers församlingar bildar tillsammans ett pastorat - Västra Vingåkers pastorat - som styrs av Kyrkofullmäktige vilket sammanträder två gånger per år. Fullmäktige beslutar om budgeten, taxor och avgifter samt utser ledamöter till  Kyrkorådet.
Pastorates styrelse är Kyrkorådet och har enligt kyrkoordningen det ekonomiska ansvaret för församlingarna vilket omfattar budgetfrågor, personal, fastigheter och begravningsverksamhet.

Kyrkorådet har ett arbetsutskott som tillika är ett personalutskott, vilka handlägger och förbereder ärenden till kyrkonämnden och fullmäktige.
Kyrkonämnden utser också ett rådgivande organ - Kyrkogårds- och fastighetsrådet - som ansvarar för vård och tillsyn samt framtagande av handlingar före beslut avseende kyrkogård och fastigheter till Kyrkonämnden.

I respektive församling finns ett Församlingsråd som är församlingens styrelse och beslutar och ansvarar för vilken verksamhet församlingen ska bedriva. Församlingsrådet har ansvar för församlingens gudstjänstliv, kyrkvärdar och kollekter samt kyrkans inventarier. Församlingsråden är till skillnad från Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd inte politiskt tillsatta, utan består av engagerade församlingsbor. Församlingsrådet väljs för två år i taget

Kontakt

Per Carlstedt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Förtroendevalda

Mer om Per Carlstedt

Ordförande för Österåkers församlingsråd

Lars Gunnar Karlsson

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Förtroendevalda

Mer om Lars Gunnar Karlsson

Ordförande för Västra Vingåkers församlingsråd

Peter Vogt

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker

Förtroendevalda

Mer om Peter Vogt

Kyrkorådets ordförande