Vision och mål

Församlingens vision och mål finns formulerade i en församlingsinstruktion. Det är det grundläggande måldokument som styr verksamheten.

Instruktionen riktar sig till hela församlingen. De anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar, men alla har vi tillsammans ansvaret för att utföra församlingens uppgift.

Klicka på länken nedan för att läsa församlingsinstruktionen i sin helhet.

Församlingsinstruktion

 

Vreta klosters församlingsinstruktion, en sammanfattning

Vår vision

Vreta klosters församling ska vara en gemenskap där Jesus är känd och efterföljd!

Gemenskap
Församlingen är inte i första hand en geografisk plats, en byggnad eller en organisation, utan en gemenskap av och för människor.

Känd
Jesus ska vara känd och alla människor ska ges möjlighet att möta evengeliet.

Efterföljd
I församlingens gemenskap vill vi att det ska märkas att det är djupt meningsfullt och en glädje att följa Jesus.

Barnperspektivet

I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamehet.
Barnets perspektiv ska vägas in i beslut och utformning av verksamhet för att möjliggöra för barn och unga att delta på sina villkor.

Tre viktiga områden

Ung i kyrkan:
handlar om barn och ungas möjlighet att vara en del av kyrkans verksamhet så att dessa också kan lyfta in sina perspektiv i bland annat beslut om församlingens liv och gudstjänstutveckling.

Kyrkan i samhället:
handlar om att hålla församlingens kyrkor öppna och om caféverksamhet med diakonal inriktning. Det handlar även om alltifrån guidningar och värdskap till att det är viktigt att vi finns tillgängliga i samhället. 

Dela tro och dela liv:
Handlar om ekumenik, såväl lokalt och nationell som internationellt, till exempel genom kontakter med vänförsamlingar.
För Vreta klosters församling betyder att dela tro och liv likaså: själavård, diakoni, måltidsgemenskap, gudstjänstgemenskap, bibelstudier och samtalsgrupper samt religionsdialog. 

Den röda tråden

Vår verksamhet ska präglas av respekt för skapelsen och miljömedvetenhet ska finnas inom alla verksamhetsområden.

Samarbetet inom den världsvida kyrkan, ekumeniken och öppenhet för andra perspektiv är delar som är viktiga för oss och som gör att vi bland annat vill bevara våra vänförsamlingskontakter.

Barnperspektivet och den generationsöverskridande tanken är viktiga ingredienser för all verksamhet, inte minst inom arbetet med barn och unga.

Rusta och uppmuntra varandra till att bidra till praktisk diakoni genom medmänskliga handlingar och skapande av själavårdande miljöer.

Gudstjänsten är grunden och en självklar utgångspunkt för all annan verksamhet. Därför vill vi utveckla gudstjänsten lyhört, varsamt och långsiktigt så att den blir tillgänglig för människor i alla åldrar med ett brett deltagande.