Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vreta klosters församling Besöksadress: Löjtnantsgatan 1, 59071 Ljungsbro Postadress: Box 64, 59070 Ljungsbro Telefon:+46(13)63658 E-post till Vreta klosters församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vision och mål

Församlingens vision och mål finns formulerade i en församlingsinstruktion. Det är det grundläggande måldokument som styr verksamheten.

Instruktionen riktar sig till hela församlingen. De anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar, men alla har vi tillsammans ansvaret för att utföra församlingens uppgift.

Denna församlingsinstruktion är resultatet av ett gemensamt arbete där både församlingsbor, anställda och förtroendevalda varit involverade. Instruktionen utfärdas av domkapitlet i Linköpings stift 2017 efter godkännande av kyrkoråd och kyrkoherde.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Vreta klosters församling är och vill vara. 

Ladda ner den här. (pdf)

Församlingens mål

Målen är fastställda av kyrkorådet och uppdateras varje år.

Målformulering för 2018

Ur församlingsinstruktionen

Kyrkan mitt i byn

Vi vill att den längtan efter gemenskap och mötesplatser som vi sett ska passa olika åldrar och intresseinriktningar, och präglas av öppenhet, delaktighet och glädje. Detta gör vi genom att:

Övergripande mål
Fortsätta att göra kyrkorna öppna och tillgängliga.
Effektmål
Hålla ytterligare en kyrka öppen 2017, 2018 och 2019.

Övergripande mål
Använda området runt Allhelgonakyrkan för att där skapa förutsättning för en känsla av kyrkan mitt i byn samt att restaurera klosterhuset och använda området runt Vreta kloster kyrka för att där skapa förutsättning för ett utvecklat besökscentrum.
Effektmål
Restaurera klosterhuset och området runt omkring det under 2018. Utveckla verksamheten i cafét och på Kyrktorget.

Övergripande mål
Fortsätta följa utvecklingen av Vreta Kluster för att forma kyrkans roll där.
Effektmål
Skapa kontaktytor i Vreta Kluster för att informera om och bjuda in till församlingens verksamhet.

Dela tro och dela liv

Vi vill att längtan efter att få dela tro och dela liv med varandra, genom att möta behovet av gemenskap och mötesplatser, får ta sig uttryck genom att:

Övergripande mål
Möta människor som flyttar till området.
Effektmål
Under de kommande fyra åren ha kontakt med boende för flyktingbarn samt att under 2018 hitta nya vägar för att på olika sätt uppmärksamma nyinflyttade till Vreta.

Övergripande mål
Arbeta med barnkonsekvensanalys inte minst tack vare en förväntad ökning av främst andelen barn och ungdomar i församlingen. Det är också viktigt att möta ungdomar i skolor och på fritiden och att hitta uppgifter för unga i kyrkoråd eller andra ledande sammanhang.
Effektmål
Under 2018 utbilda kyrkorådets ledamöter i barnkonsekvensanalys samt att åstadkomma en föryngring i kommande mandatperiods kyrkoråd.

Övergripande mål
Genom att bevara vänförsamlingskontakter vill vi bekräfta att Vreta kloster församling är en del av den världsvida kyrkan.
Effektmål
Under de kommande fyra åren bevara kontakten med minst två vänförsamlingar.

Övergripande mål
Värna om de som lever med små resurser samt de som lever i ensamhet.
Effektmål
Under de kommande fyra åren avsätta resurser för att kunna fortsätta stödja och utveckla verksamhet riktad till församlingens utsatta och ensamma människor.

Övergripande mål
Skapa möjligheter till samtal och fördjupning om kristen tro.
Effektmål
Använda Ljungsbro café & second hand som mötesplats för samtal om kristen tro och liv.

Kyrka i förändring

Vår kyrka är i förändring. Det gör att vår förmåga till att fullgöra kyrkans grundläggande uppgift i en förändrad omvärld är allt viktigare och ställer krav på:

Övergripande mål
Att rekryteringen av volontärer och välkomnandet av ideella insatser är något som måste prägla alla delar av vår verksamhet.
Effektmål
Under 2018 utvärdera och utveckla församlingens strategi för rekrytering och mottagande av ideella.

Övergripande mål
Att vi hushållar med våra ekonomiska resurser och minskar miljöpåverkan (kanske miljödiplomering) samt verkar för en god arbetsmiljö för anställda och förtroendevalda.
Effektmål
Under 2018 besluta om och ta första steget på vägen mot ett förbättrat handlingsprogram för såväl arbetsmiljö som yttre miljövård

Övergripande mål
Verka för en stabil och god ekonomi genom en god medlemsvård.
Effektmål
Under 2018 förbättra informationen till församlingsbor i syfte att skapa medvetande om vad församlingens resurser går till. Säkerställa budgetprocessen så att kapitalet inte sjunker till gränsen för målkapitalet