Vision och mål

Församlingens vision och mål finns formulerade i en församlingsinstruktion. Det är det grundläggande måldokument som styr verksamheten.

Instruktionen riktar sig till hela församlingen. De anställda och förtroendevalda har ett särskilt ansvar, men alla har vi tillsammans ansvaret för att utföra församlingens uppgift.

 

Församlingens mål

Målen är fastställda av kyrkorådet och uppdateras varje år.

Målformulering för 2020

Ur församlingsinstruktionen

Kyrkan mitt i byn

Vi vill att den längtan efter gemenskap och mötesplatser som vi sett ska bemötas för olika åldrar och intresseinriktningar, och präglas av öppenhet, delaktighet och glädje. Detta gör vi genom att:

Övergripande mål
Fortsätta att göra kyrkorna öppna och tillgängliga.
Effektmål
Hålla ytterligare en kyrka öppen under 2020.

Övergripande mål
Att använda kyrktorget för att skapa förutsättning för en känsla av kyrkan mitt i byn.
Effektmål
Fortsätta utveckla verksamheten i Ljungsbro Café & Second hand och på kyrktorget.

Övergripande mål
Utveckla besökscentrum vid Vreta klosters kyrka och det nyrestaurerade klosterhuset.
Effektmål
Under 2020 starta utvecklingen av verksamheten vid besökscentrum vid Vreta klosters kyrka.

Övergripande mål
Fortsätta följa utvecklingen av Vreta Kluster för att forma kyrkans roll där.
Effektmål
Skapa kontaktytor i Vreta Kluster för att informera om och bjuda in till församlingens verksamhet.

Dela tro och dela liv

Vi vill att längtan efter att få dela tro och dela liv med varandra genom att möta behovet av gemenskap och mötesplatser får ta sig uttryck genom att:

Övergripande mål
Möta människor som flyttar till området.
Effektmål
Hitta nya vägar för att på olika sätt uppmärksamma nyinflyttade till Vreta kloster.

Övergripande mål
Att finna mötesplatser för möten med barn, barnfamiljer och ungdomar.
Effektmål
- Att möta barn, barnfamiljer och ungdomar i skolor, på fritiden och i gudstjänster.
- Att hitta uppgifter för unga i kyrkoråd eller andra ledande sammanhang i församlingen.
- Tillvarata analysen av församlingens verksamhet bland barn, barnfamiljer och ungdomar genom att vid behov omdisponera eller tillföra resurser.

Övergripande mål
Genom att bevara vänförsamlingskontakter vill vi bekräfta att Vreta klosters församling är en del av den världsvida kyrkan.
Effektmål
Att bibehålla kontakten med våra vänförsamlingar.

Övergripande mål
Värna om de som lever med små resurser samt de som lever i ensamhet.
Effektmål
Avsätta resurser för att kunna fortsätta stödja och utveckla verksamhet riktad mot församlingens utsatta och ensamma människor.

Övergripande mål
Skapa möjligheter till samtal och fördjupning om kristen tro.
Effektmål
-Att hitta mötesplatser för människor i alla åldrar för samtal om kristen tro och liv bland annat i Ljungsbro café och second hand.
- Utvärdera gudstjänstutvecklingsprogrammet och med stöd av resultatet initiera fortsatt samtal om gudstjänstutveckling.

Övergripande mål
Att arbeta med delaktighet i gudstjänsterna.
Effektmål
Utvärdera gudstjänstutvecklingen och initiera fortsatt samtal om utveckling av gudstjänsten med bred delaktighet.

Kyrka i förändring

Vår kyrka är i förändring. Det gör att vår förmåga till att fullgöra kyrkans grundläggande uppgift i en förändrad omvärld är allt viktigare och ställer krav på:

Övergripande mål
Att rekryteringen av volontärer och välkomnandet av ideella insatser är något som måste prägla alla delar av vår verksamhet.
Effektmål
Att utvärdera och utveckla församlingens strategi för rekrytering och mottagande av ideella så att nya vägar in i kyrkan skapas.

Övergripande mål
Att vi hushållar med våra resurser och minskar miljöpåverkan.
Effektmål
Att fortsätta arbeta för en förbättrad miljövård.

Övergripande mål
Att verka för en god arbetsmiljö för anställda och ideella medarbetare.
Effektmål
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete åstadkomma en god arbetsmiljö som ger arbetsglädje och skapar en attraktiv arbetsplats.

Övergripande mål
Verka för en ansvarsfull förvaltning av församlingens ekonomi genom en god medlemsvård.
Effektmål
- Förbättra informationen om hur församlingens resurser används samt att bedriva budgetprocessen så att kapitalet inte sjunker till gränsen för målkapitalet.
- Analysera församlingens behov av lokaler och skriva en lokalförsörjningsplan.

Övergripande mål
Att aktivt arbeta med kommunikation och information.
Effektmål
Tillvarata resursen information och kommunikation inom alla verksamhetsområden.