Vigselgudstjänsten

Inledningsmusik

Psalm

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Lovprisning
Underbara är dina verk, Herre vår Gud,
underbart har du skapat man och kvinna.
Av din kärlek lever vi.
Dig vill vi prisa för livet som oupphörligt förnyas.

Inledningsord
P Inför Guds ansikte är vi samlade
till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er
och för att dela er glädje.

Prästen fortsätter med ett av följande alternativ.

P Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.

eller
P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
(och för barnens kristna fostran).
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas
efter Guds vilja.

Bibelläsning
P Låt oss nu höra Bibelns ord
om kärlekens gåva och ansvar.

Prästen eller någon av brudparets vänner läser följande bibeltext.

(P) Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4--6)

Prästen eller någon/några av brudparets vänner läser ytterligare någon eller några bibeltexter, valda i första hand bland följande:

(P) I Höga visan står skrivet:
Kärleken är stark som döden,
dess längtan obetvinglig som dödsriket,
dess glöd är som eldens glöd,
en Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka kärleken,
strömmar kan inte dränka den.
(Höga V 8:6--7)

(P) Aposteln skriver:
Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1--2)

(P) Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom 12:9--10, 15)

(P) Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)

(P) Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4--7, 13)

* Frågorna
Prästen frågar brudgummen:

P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN
till din hustru
och älska henne i nöd och lust?

Brudgummen svarar:
Ja.

Prästen frågar bruden:

P Inför Gud
och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN
till din man
och älska honom i nöd och lust?

Bruden svarar:
Ja.

* Bön över ringarna/ringen
Brudparet ger prästen ringarna/ringen.

P O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
F Amen.

Prästen återlämnar ringarna/ringen.

* Löftena och ringväxlingen
Dessa löften, med resp utan förestavande, används. Löftena kan i stället formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

Prästen förestavar löftet för brudgummen:

P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Prästen förestavar löftet för bruden:

P Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

eller
Brudgummen och bruden säger:

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Ringväxling äger rum.

* Tillkännagivandet
P Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.
Må Herren vara med er
och leda er i sin sanning
nu och alltid.

Psalm
Kan utelämnas.

Förbön
Prästen eller någon av brudparets vänner ber den första bönen nedan eller en fritt formulerad förbön. Som alternativ kan prästen/försångare sjunga (läsa) den andra bönen nedan eller annan formulerad förbön med liknande innehåll.

P Låt oss bedja.

(P) Himmelske Fader,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap
som NN och NN nu har ingått inför dig.
Låt deras liv tillsammans präglas av tillit
och respekt för varandras egenart.
Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem,
där (deras barn får leva i trygghet och)
deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter,
för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
F Amen.

eller
(P) Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud,
himmelens och jordens skapare,
du som, när du skapade allt,
skapade människan till man och kvinna.
Du gav dem nåd att vara förvaltare över allt skapat
efter din kärleks beslut.
O Gud, som har förenat man och kvinna
och givit dem din välsignelse,
se i nåd till dessa som står inför dig
och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid,
i ömsesidig trohet,
gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft
(och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
och giv dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.F Amen.

Herrens bön
F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Välsignelsen
P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F Amen.

Om prästen håller vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter psalmen.
Vigselbeviset överlämnas här eller efter psalmen
.

Psalm

Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.