Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Gällande mandatperiod är 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla. 

Kyrkofullmäktige väljs vid kyrkovalet var fjärde år. Alla Svenska kyrkans medlemmar som har fyllt 16 år har rätt att rösta.

Kyrkofullmäktiges ledamöter och suppleanter

Kyrkorådet

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom. Kyrkorådet har fyra utskott: Budgetutskottet, Diakoni- och missionsutskottet, Förskoleutskottet samt Fastighetsutskottet.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.

Kyrkorådets ledamöter och ersättare