Dopgudstjänsten

Psalm

Inledningsord
Präst: I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt han sin Son, Jesus Kristus
för att rädda oss ifrån det onda.
Genom dopet och föder han oss till ett nytt liv,
för oss in i sin Kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.

Tackbön (En av föräldrarna)
Gud, vi tackar dig för våra barn.
Tack för gåvan du har gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn. Amen

Evangeliet om Jesus och barnen
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sa:
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Befrielsebön
Präst: Vilka namn har ni gett ert barn?

En av föräldrarna säger barnets samtliga förnamn.

Präst: Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hans namn i Livets bok
och bevara honom i ditt ljus, nu och alltid.

Tag emot korsets tecken +
(på din panna, på din mun och på ditt hjärta).
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.

Jesu ord om dopet
Präst: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Doptal

Psalm

Dopbön
Präst: Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att NN som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd honom till ett nytt liv i Kristus
och förena honom med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.


*Trosbekännelsen
Präst: Låt oss nu bekänna den tro, som vi döps till i Kristi kyrka

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännerlig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Präst: Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och
leva med församlingen i Kristi gemenskap?
Föräldrarna: Ja

*Dophandling och bön om Anden
Präst: NN, jag döper dig i Faderns och Sonens och
den helige Andens namn.
Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande
NN, Vi välkomnar dig i Guds familj
och tar emot dig med kärlek och förväntan.

Tag emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som sade: ”
Jag är världens ljus den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.”

Förbön
Barmhärtige Gud och Fader, barnen är vår framtid, vår oro och vår glädje.
Därför ber vi till dig för NN.
Låt honom få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge honom den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop prägla hela livet,
så att vi alla växer till och mognar i vår tro
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

Herrens bön
Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet. Amen

Eller
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet. Amen


Välsignelsen

Psalm

* = Vi står upp