Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle att ta avsked av den avlide, minnas denne och överlämna honom eller henne i Guds hand. Gudstjänsten förbereds i samråd mellan prästen och de anhöriga. Önskemål om musik lämnas till tjänstgörande kyrkomusiker.

Inledningsmusik

Psalm

Griftetal
Griftetalet avslutas med följande bön, någon av bönerna i handboken eller en fritt formulerad bön.

Bön
P   Herre vår Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och rör oss
och är till.
Bevara oss i liv och död i din kärlek,
och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

*   Överlåtelsen
Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P   Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig
på den yttersta dagen.

eller

P   Du gav honom livet.
Tag emot honom i din frid
och giv honom för Jesu Kristi skull
en glädjerik uppståndelse.

Efter vart och ett av ovanstående alternativ fortsätter prästen:

P   Herre Gud Fader i himmelen,
Herre Guds Son, världens Frälsare,
Herre Gud, du helige Ande,
förbarma dig över oss.
(I dödens stund,
på den yttersta dagen
hjälp oss, milde Herre Gud.)

Bibelläsning

Psalm

Begravningsbön
P   Käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva.
Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek.
När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig
och dela den med varandra.
Vi tackar dig för vad du gav genom NN.
Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld.
När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte,
du vår frälsnings Gud.

eller

P   Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss.
Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje.
I dag tackar vi dig för NN, för vad han fick ge och ta emot.
Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande
den tid vi har kvar.
Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädjeöver våra dagar och år
redan här på jorden.
Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

eller (sjungen begravningsbön)

P   O Herre Gud, du som har skapat oss
och kallar oss att komma hem till dig.
Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet
och tar emot varje dag som en ny gåva.
Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus,
som led döden för våra synders skull
och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp
och lever i evighet.
Lär oss att dagligen dö från synden
och leva efter din heliga vilja.
Och när vår dödsstund kommer,
gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan.
När evighetens påsk gryr över jordens gravar,
låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.

Herrens bön
F   Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd
för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

eller

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Avslutning A
När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt:

Välsignelsen
P   Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

Psalm

Avslutningsmusik
Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning
Kistan sänks i graven. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön
P   Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

Psalm
Kan utelämnas.


Avslutning B
När avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet avslutas gudstjänsten på följande sätt:

Psalm

Avskedstagande

Slutbön
Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön
P   Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

Välsignelsen
P   Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.