Kyrkogårdar och förvaltning

"Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång" Psalm 297.

Förvaltning

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten på uppdrag av staten. Vi tillhandahåller gravplatser, underhåller begravningsplatser, utför kremationer och gravsättningar, samt bekostar personal och fastigheter.

Gravrätt 

När någon gravsätts på kyrkogården uppkommer en gravrätt. Enligt lag har man rätt till kostnadsfri gravrätt i 25 år.

För att förvalta gravrätten ska man utse en eller flera gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren har vissa rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven hålls vårdad. Gravrättsinnehavaren får bestämma om gravvård (gravsten eller liknande, som juridiskt tillhör gravrättsinnehavaren), vem som får gravsättas inom gravplatsen etc. En gravrättsinnehavare får själv alltid gravsättas inom gravplatsen etc. 

Gravrätten gäller inte vid gravsättning i minneslund eller askgravlund.

Gravrätten förlängs till 25 år varje gång någon gravsätts på gravplatsen. Man har också rätt att förnya gravrätten mot avgift sedan gravrättstiden gått ut, till en kostnad av 1000 kr för 10 år.

Begravningsclearing

Alla församlingar i Sverige är anslutna till ett clearingsystem som innebär att hemförsamlingen betalar alla de kostnader som är fria oavsett var i Sverige begravningen sker.

Enligt begravningslagen har alla rätt till fri gravplats i 25 år, fri gravsättning, fri kremation, lokal för avskedstagande (utan kristna symboler för den som inte tillhör Svenska kyrkan), transporter inom huvudmannens område.

För kyrkotillhöriga tillkommer begravningsgudstjänst i kyrka med präst, kantor och bärare vid jordbegravning.

Gravskötsel

För skötsel av en gravplats erbjuder Voxtorps pastorat:                             

1 år =1300 kr (två planteringar, inklusive tvätt och granris).

3 år =3900 kr (två planteringar, inklusive tvätt och granris/år).

Från år 4 tillämpas indexuppräkning. Frivilligt belopp får betalas in.

Namnskylt, Askgravlunden = 3500 kr. (Går att förlänga efter 25 år).

Även enskilda arbetsuppgifter uföres, såsom rengöring/tvätt= 300 kr.  Upprättning av gravsten= 300 kr.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas positiva.

Har du frågor om gravskötsel, gravplats och gravrätt, kontakta:

Arbetsledande kyrkvaktmästare Anders Eriksson tel. 072-544 29 19                    anders.eriksson5@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Ilkka Warelius tel. 072-544 17 65.                          ilkka.warelius@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare Christina Eriksson tel. 076-325 22 48 christina.eriksson4@svenskakyrkan.se