Vit stenkyrka med tjärad klockstapel till höger och litet gravkor till vänster samt gravstenar och träd i förgrunden.
Foto: Linnea Dunér

Vittinge kyrka

Vittinge kyrka är en medeltidskyrka med valvmålningar av Albertus Pictor. Den består av byggnadsdelar från vitt skilda tider. Den ursprungliga kyrkan är byggd före 1300-talet. Den har sedan byggts till i omgångar, senast på 1700-talet när den norra korsarmen (Nykyrkan) tillkom.

Den ursprungliga kyrkan är det vi får kvar om vi tänker bort entrédelen, Nykyrkan (den norra korsarmen), sakristian och Yxkullska gravkoret.

Valven i långhuset med sina målningar är typiska för slutet av 1400-talet, men den västligaste delen av kyrkan är omålad och har valv av en annan typ, ett tunnvalv av trä. Man kan även lägga märke till att murpelarna längst i väster är halverade. Det skvallrar om att de stått i hörnen mot en nu undanriven västmur. Kyrkan har alltså efter valvbygget på 1400-talet förlängts åt väster, troligen i början på 1500- eller 1600-talet.

Även Sakristian är en senare tillbyggnad, dock uppförd före medeltidens slut. Åren 1892–1894 gjordes en omfattande restaurering, då man tog fram de medeltida målningarna i valven och på pelarna. Dessa målades om tämligen bryskt.

Den senaste renovering gjordes 1970–1971, då man rengjorde målningarna och kyrkbänkarna fick den gröna färgton som de har idag.

Yxkullska gravkoret

Yxkullska gravkoret, mittemot sakristian, byggdes under 1600-talet och hade ursprungligen en vacker hög takspira som numera är borttagen. Koret efterliknade en enklare form av fältherregravarna vid Riddarholmskyrkan i Stockholm.

En hög officer i Gustaf Adolfs armé, Didrik Yxkull, dog 1637 och begravdes i kyrkans kor. Troligen byggdes koret med avsikt att hans kista skulle flyttas dit. Numera är Yxkullska gravkoret upplåtet till kyrkan.

Nykyrkan

När kyrkan blev för liten i mitten på 1700-talet behövde den byggas ut. Planer fanns på att bygga om kyrkan till en korskyrka genom att uppföra korsarmar i norr och söder, något som var mycket modernt på den tiden. Av okänd anledning kom endast den norra att byggas och den stod färdig 1754. Ett par år senare togs ingången på kyrkans västgavel upp.

Stierneldska gravkoret

"Dens namn må ewigt mörker gömma
Som född i Sverige vågar glömma
Sig wara född att lefwa fri!"

Det lilla vackra fristående kapellet byggdes 1777 för den Stierneldska ätten. Kapellet var länge församlingens bisättningsrum men i dag håller byggnaden inte för den användningen. Över ingången finns en marmortavla med inskriptionen ovan, som är hämtad ur G.F Gyllenborgs dikt Vinterkväde från 1759.

Kapellet genomgick omfattande renoveringsarbeten 2011.