Kyrkan i tiden

I vår församling finns endast en nomineringsgrupp som har ställt upp i kyrkovalet och så även till valet 2021. Här kan du se vilka som finns på listan, vad Kyrkan i tiden har arbetat för historiskt och vad de vill att församlingen ska jobba emot framöver.

ÖPPEN VERKSAMHET MED MÅNGA MÖJLIGHETER

Vi vill utveckla det goda församlingsarbetet som vi arbetat fram de senaste mandat-
perioderna. Vår ambition är att skapa en verksamhet som naturligt följer församlings- borna genom livet.

TRADITION OCH FÖRNYELSE

Vår kyrka deltar aktivt i samhällets utveckling och tiden vi lever i. Samtidigt är balansen mellan tradition och nytänkande i gudstjänslivet, församlingsarbetet och vårt kulturarv viktig.

DE TVÅ KYRKORNA

Församlingens två kyrkor gör det möjligt med både profilering och samverkan. Kyrkorna är viktiga kulturbärare och har stor betydelse i bygden. Vi vill fira kyrkorna varje år på respektive kyrkas ”födelsedag”.

MÅNGFALD OCH DIALOG

Kyrkan ska stå upp för mångfald och dialog mellan kulturer och religioner. Kyrkan ska förebygga främlingsfientlighet och rasism. Språkcaféet i kyrkans regi är ett exempel på hur vi vill bygga broar mellan människor. 

DELAKTIGHET, ENGAGEMANG OCH SAMVERKAN

Det är viktigt att församlingsborna kan vara delaktiga och engagerade i vår kyrkas
aktiviteter. Möjligheter finns till frivilliga insatser inom alla områden. Vi vill samarbeta
med lokala föreningar och stärka samarbetet med andra församlingar och pastorat både här hemma och internationellt.

SUND EKONOMI

Sund ekonomi är en grundpelare för en aktiv kyrka. Vår avsikt är att hålla kyrkoavgiften oförändrad. Vi vill förstärka församlingens goda ekonomi genom att samverka och samnyttja resurser internt och externt.

KYRKOMUSIKEN

Musiken är en viktig del av det vi upplever i gudstjänsterna och i kyrkans andra aktiviteter. Vi vill främja arbetet med körer och musikgrupper för barn, unga och vuxna. Vi vill också arbeta för ett varierat musikutbud och olika musikprojekt.

FÖRSKOLAN

Vi är stolta över vår förskola Lyktan med kristen profil och plats för 19 barn. Ambitionen är att ge förskolan förutsättningar att vidareutveckla den pedagogiska profilen.

 

 

DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN
Detta är några av de frågor som vi arbetat med under den senaste mandatperioden. Några är slutförda, andra kommer vi att arbeta vidare med:

 • Formerna för kyrkans grundläggande uppgifter; gudstjänst, mission, 
  utbildning och diakoni.
 • Barnkonventionens viktiga betydelse i kyrkans arbete.
 • Internationellt engagemang, särskilt med Costa Rica och Litauen.
 • Församlingsregleringen genomförd. Vislanda och Blädinge blev 20200101 en gemensam församling vilket borgar för en starkare och stabilare framtid.
 • Vi är stolta över att kunnat förverkliga vår strävan efter att öppna en
  förskola med kristen profil till. Förskolan Lyktan i församlingens regi startade i januari 2020. Efterfrågan om plats är stor.
 • Församlingen har anställt en diakon och fördjupat arbetet med den diakonala profilen.
 • Renoverings-och förbättringsarbeten på kyrkorna, bårhusen, församlings- hemmen och kyrkogårdarna har genomförts. Investeringar i form av ut- smyckning, inventarier och arbetsredskap har gjorts.
 • Renovering av kyrkornas inventarier och textilier har genomförts.
 • Miljösatsningar i form av energieffektiviseringar och installation av solceller på församlingshemmet Lyktan.

Nomineringsgrupp för kyrkan i tiden 2021

Kjell Magnusson, Sälhyltan, Vislanda
Karin Wikström, Färanäs, Blädinge
Mats Andersson, Skogsvägen, Vislanda
Anders Gustafsson, Långön, Vislanda
Jakob Wikström, Norra Vare, Blädinge
Mats Nilsson, Spjutaretorp, Vislanda
Margitta Lennartsson, Gårdsvägen, Vislanda
Monica Wessfeldt-Berg, Ramsåkra, Blädinge
Jonas Rydström, Hönetorp, Vislanda
Lisbeth Fransson, Gårdsvägen, Vislanda
Åke Folin, Sjöbylund, Blädinge
Karin Brandi, Dalvägen, Vislanda
Sara Paulin, Röshult, Vislanda
Johan Lisemark, Lästad, Blädinge
Leif Jonsson, Kungsgatan, Vislanda
Gösta Karlsson, Kyrkogatan, Vislanda
Ingela Carlsson Hedstig, Sälhyltan, Vislanda
Gun-Britt Östling, Spjutaretorp, Vislanda
Sven Bladgren, Mjöhult, Vislanda
Anette Lindell Sjösten, Björkemon, Vislanda
Annette Axelsson, Bokelund, Vislanda
Henrik Ståhl, Aspvägen, Vislanda