Foto: Kristina Strand Larsson

Stiftsfullmäktige

Visby stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. I Visby stift är antalet ledamöter 51. De utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om stiftets kyrkoavgift.

I Visby stift finns fyra valkretsar. Kontrakten är valkretsar men Visby domkyrkoförsamling utgör en egen valkrets på grund av det stora antalet kyrkotillhöriga i förhållande till kontrakten. Stiftsfullmäktige väljer stiftsstyrelse och egendomsnämnd, de tre lekmannaledamöterna och domarledamoten i domkapitlet.

Ordförande i stiftsfullmäktige är Staffan Beijer, (POSK) som tillsammans med 1:e vice ordföranden Anne Mousa Ståhl (Kyrklig samverkan i Visby stift) och 2:e vice ordföranden Carin Jakobsson, (Centerpartiet) bildar fullmäktiges presidium.

Sekreterare:  christer.engelhardt@svenskakyrkan.se Handläggare: ulrika.holmberg@svenskakyrkan.se
 

Sammanträden 2023:

30 MAJ
18 NOVEMBER