Kyrkobeskrivningsprojektet

Svenska kyrkans församlingar och pastorat tillsammans förvaltar tillsammans vad som brukar beskrivas som Sveriges största sammanhållna kulturarv. Vilket även vi stolt framhäver.

Bevara de kulturhistoriska värdena 

Projektets syfte är att genom kyrkornas och dess kyrkogårds historia beskriva de kulturhistoriska värdena så att de kan bevaras för framtida generationer. Rapporterna ska kunna användas i förvaltningen av de kulturhistoriska värdena, i handläggningsprocessen för kyrkoantikvarisk ersättning samt vid tillståndsprövning mot Kulturmiljölagen samt av de olika professioner som involveras när något behöver åtgärdas. Vi hoppas också att rapporteras skall kunna läsas med stor behållning av en intresserad allmänhet. 

Olika tiders avtryck

Stor vikt läggs vid projektets egna fältstudier på plats. Denna egensyn har haft som målsättning att notera helhetskaraktären i kyrkomiljöerna, samt att notera spår av förändringar som har gjorts och att observera kulturhistoriska avtryck från olika tider. En viktig del av fältarbetet har varit att kunna relatera de uppgifter som finns dokumenterade om kyrkorna. Beskrivningarna bygger vidare på analyser och datasamlingar kring kyrkorna i tillgänglig litteratur samt i viss mån på egna arkivstudier. 

Mellantredingen först ut

Projektet påbörjades 2018 och beräknas vara klart i slutet av 2024, det bekostas delvis av kyrkoantikvarisk ersättning. Projektet har delats in i tre etapper där etapp ett utgörs av medeltredingen, etapp två av nordertredningen och den tredje och sista etappen av sudertredingen. Rapporter läggs ut vartefter de blir klara.  

Mycket nöje! 

 

 

 

 

Akebäck kyrka

Ala kyrka

Atlingbo kyrka

Barlingbo kyrka

Björke kyrka

Buttle kyrka 

Ekeby kyrka

Endre kyrka

Eskelhem kyrka (håll ut, den publiceras snart!)

Follingbo kyrka

Fröjel kyrka  

Ganthem kyrka

Gammelgarn kyrka 

Gnisvärds kapell

Guldrupe kyrka

Halla kyrka 

Hamnkyrkan (håll ut, den publiceras snart!)

Hogrän kyrka

Hörsne kyrka 

Kräklingbo kyrka 

Roma kyrka

Sjonhem kyrka

Sproge kyrka

Stenkumla kyrka 

Tofta kyrka (håll ut, den publiceras snart!)

Träkumla kyrka 

Vall kyrka

Vibble kapell

Viklau kyrka

Vänge kyrka

Västerhejde kyrka

Östergarn kyrka