Två vindkraftverk på ett fält.
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Information om vindkraftsplaner

Just nu undersöker Prästlönetillgångar i Visby stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att låta bygga vindkraft på de centrala delarna av Gotland.

Tidigt samråd med anledning av FSC-certifiering

Prästlönetillgångar i Visby stift förvaltar fastigheterna Guldrupe Annex 1:1, Guldrupe Västerby 1:1, Hejde Lojsthajd 1:1 och Lojsta Annex 1:1 på Gotland. Just nu undersöker Prästlönetillgångar i Visby stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att låta bygga vindkraft i de centrala delarna av Gotland (se markerat område på kartan). Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är Vattenfall Vindkraft AB. Som ett led i arbetet hålls ett tidigt samråd i enlighet med FSC:s standard för skogsbruk i Sverige eftersom skogsförvaltningen är certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council). 

I kartan visas de fastigheter som är aktuella för FSC-samrådet (blå markering)

Synpunkter och frågor 

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver ett miljötillstånd. Tillståndsgivande myndighet är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm. Processen med att söka tillstånd är lång och sker i flera steg. Vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan kommer vägas mot olika enskilda och allmänna intressen. Som en del av detta genomförs förutom samråd med myndigheter och allmänhet även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna fastigheter. 

Vad är FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem.  

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. 

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och pappersråvara. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Läs mer om projektet på Vattenfalls projekthemsida

Kontakta Vattenfall om du har frågor eller funderingar

Projektledare  
Elin Davidsson 
E-post: elin.davidsson@vattenfall.com
Telefon: 072 205 12 86 

Postadress:
Vattenfall AB
Att: Elin Davidsson 
169 92 Stockholm 

Har du frågor till Visby stift vänligen kontakta: