Två vindkraftverk på ett fält.
Foto: Mona Davidsson /Ikon

Information om vindkraftsplaner

FSC-certifierade fastigheter nedan har under våren 2022 varit annonserade för tidigt samråd. Området har sedan januari 2023 en ny entreprenör och det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter.

Tidigt samråd med anledning av FSC-certifiering

Prästlönetillgångar i Visby stift förvaltar fastigheterna Guldrupe Annex 1:1, Guldrupe Västerby 1:1, Hejde Lojsthajd 1:1 och Lojsta Annex 1:1 på Gotland. Just nu undersöker Prästlönetillgångar i Visby stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att låta bygga vindkraft i de centrala delarna av Gotland (se markerat område på kartan). Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är SR Energy AB. Som ett led i arbetet hålls ett tidigt samråd i enlighet med FSC:s standard för skogsbruk i Sverige eftersom skogsförvaltningen är certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council).

I kartan visas de fastigheter som är aktuella för FSC-samrådet (blå markering)

Synpunkter och frågor 

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via e-post eller brev. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver ett miljötillstånd. Tillståndsgivande myndighet är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm. Processen med att söka tillstånd är lång och sker i flera steg. Vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan kommer vägas mot olika enskilda och allmänna intressen. Som en del av detta genomförs förutom samråd med myndigheter och allmänhet även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna fastigheter. 

Vad är FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem.  

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. 

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och pappersråvara. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Kontakt SR Energy AB

Sebastian Zartmann, biträdande projektledare
sebsatian.zartmann@srenergy.se
+46703382288

SR Energy AB
Att: Sebastian Zartmann
Box 7123
402 33 Göteborg

 

Synpunkter och kontakt Prästlönetillgångar i Visby stift

Synpunkter med anledning av tidigt samråd lämnas till e-post eller postadress nedan.

Prästlönetillgångar i Visby stift
Box 1334
621 24 Visby

visby.egendom@svenskakyrkan.se