Domkapitlet

Domkapitlet har anor från medeltiden och hade under lång tid närmast karaktär av stiftets styrelse. I dag är det ett organ inom den samlade stiftsorganisationen. Domkapitlets uppgifter är avgränsade till det som särskilt anges i kyrkoordningen. Det är särskilt stiftets tillsynsuppdrag som är en uppgift för domkapitlet tillsammans med biskopen.

Inom tillsynsuppdraget behandlar domkapitlet frågor som rör Svenska kyrkans lära och gudstjänstliv inklusive stiftskollekter. Det är också domkapitlet som utfärdar församlingsinstruktionen. Vidare skall domkapitlet t ex granska hur präster och diakoner utövar sina uppdrag samt pröva behörigheten för dessa. Domkapitlet svarar också för rättsliga frågor inklusive beslutsprövning och i vissa fall överklaganden.

Från och med den 1 november 2002 utövar domkapitlet i Visby också tillsyn över församlingarna inom Svenska kyrkan i utlandet.

Domkapitlet består av biskopen och domprosten som självskriven ordförande resp. vice ordförande, en ledamot som är anställd som präst eller diakon i stiftet eller i någon av stiftets församlingar på Gotland, en ledamot som är präst eller diakon samt är eller har varit anställd i utlandskyrkan, en ledamot som är eller har varit ordinarie domare, och fyra övriga ledamöter, sammanlagt 9 ledamöter.

För samtliga ledamöter finns ersättare som för vissa poster är personliga. Biskopen och domprosten har en gemensam ersättare som skall vara präst.

Domkapitlet i Visby stift består av följande ledamöter:

Biskopen är ordförande enligt kyrkoordningen (ordf)
Domprost tf Anna Lundgren (vice ordf)
Juana Baumann (diakon, ledamot för vigningstjänsten Gotland) 
Maja Inde (diakon, ledamot för utlandskyrkan)
Gabriella Löf (lekmannaledamot Gotland)
Johan Asplund(lekmannaledamot Gotland)
Barbro Hejdenberg Ronsten (lekmannaledamot Gotland)
Gerd Persson (lekmannaledamot utlandskyrkan)
Anna-Lena Järvstrand (domarledamot)

Ersättare:
Tomas Holdar (vald ersättare för biskop eller domprost som ledamot)
Vakant under tiden Anna Lundgren är tf domprost  (präst, ledamot för vigningstjänsten Gotland)
Thomas Stoor (präst, ledamot för utlandskyrkan)
Elisabeth Edlund (lekmannaledamot Gotland)
Annette Wilén (lekmannaledamot Gotland)
Carin Jakobsson (lekmannaledamot Gotland)
Göran Tyreus (lekmannaledamot utlandskyrkan)
Per Sundberg (domarledamot)
 
Tjänsteman:
Stiftsjurist Karin Mulde

Sammanträdesdatum 2022

14 januari
2 mars
7 april
17 maj
15 juni
6 september
13 oktober
Datum ej fastställt för sammanträden i november och december.