Anlägger våtmark för att motverka vattenbrist

I en tid då Gotland under de senaste åren upplevt vattenbrist satsar Prästlönetillgångar i Visby stift för första gången på att anlägga våtmark. Stiftet har på initiativ av två lokala markägare och i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland anlagt en ny våtmark, Killingmyr vid Rings i Hejnum. Syftet är att öka tillskottet till grundvattnet i närliggande Tingstäde träsk samt att öka den biologiska mångfalden i området.

Det 30 hektar stora markområdet har röjts och man har gjort en tröskel i landskapet för att på så sätt låta vattnet stanna kvar längre i landskapet vilket gör att mer vatten får en chans att vara en del av grundvattenbildningen.

”Eftersom Killingmyr ligger i nära anslutning till Tingstäde träsk så hoppas vi att sjöns kapacitet ökar genom det utökade tillrinningsområde samt att området blir en ”fristat” för olika fågelarter” säger Karin Mårtensson, en av markägarna och initiativtagarna till projektet.

En våtmark kan hjälpa vattnet att stanna kvar i marken. Naturliga våtmarker har en förmåga att fördröja vattnet i landskapet. Denna förmåga fyller en viktig funktion under kortvarig torka. Fördröjningen medverkar även till att vattnet renas från kväve och fosfor och att vattenmängderna blir bättre fördelade än om vattnet rör sig i dikade områden och uträtade vattendrag.

Arvid Mickelåker, egendomsförvaltare för Prästlönetillgångar i Visby stift:
-Egentligen handlar det om att återskapa Killingmyr till våtmark igen. Det är bra för miljön och ett bra steg mot att bekämpa vattenbrist. I samarbete med de två markägarna, Kaj Liljegren och Karin Mårtensson, samt Länsstyrelsen på Gotland har vi gjort om en igenväxt myr till 30 hektar våtmark som kommer gynna både djur- och växtliv och öka den viktiga vattenhållande kapaciteten kring Tingstäde träsk.

 

För mer information kontakta Visby stifts egendomsförvaltare:
Arvid Mickelåker
Tfn: 070-742 29 50
E-post: arvid.mickelaker@svenskakyrkan.se

Alternativt vår presskontakt:
Linda May Dahlström
Tfn: 072-451 63 27
E-post: linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se

 

Invigningen av Killingmyr våtmark ägde rum lördagen den 4 maj 2019.