Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pressmeddelande: Försämrade ekonomiska villkor för verksamheten på Birkagården

Bakgrund:

2005 gjordes en överenskommelse mellan Gotlands Kommun (Socialförvaltningen och -nämnden) och Visby domkyrkoförsamling om att under ett ettårigt försök se om en natthärbärgesverksamhet behövdes i Visby, något som varit ett diskussionsämne i många år mellan socialtjänsten och kyrkan. Försöket visade mycket tydligt att behovet fanns och verksamheten har pågått varje dag på året sedan den 15 oktober 2005. Avtalet anger att Socialtjänsten ska tillhandahålla fastigheten och domkyrkoförsamlingen ska ansvara för den operativa verksamheten.  Kyrkan har för detta arbete samverkan med Visby Stift, Röda Korset och Föreningen Hela Människan. Domkyrkoförsamlingen har varit beroende av ideella medarbetare, bidragsanställningar samt generösa gåvor i form av livsmedel och pengar för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå inom det diakonala arbetet.

Nu har förutsättningarna drastiskt försämrats. Följande har hänt:

Ett brev daterat 2017-10-16 sändes från Arbetsförmedlingen till Visby Domkyrkoförsamling med information om att villkoren för nystartsjobb skulle ändras från 1 november 2017, alltså två veckors framförhållning. En viktig information som inte står i det brevet är att det fr o m 1 november 2017 inte går att få inneha stöd för nystartsjobb i mer än två år.

Samtidigt med detta brev, ansökte församlingen om förlängning av stödet för nystartsjobb för två medarbetare, helt i enlighet med då gällande regelverk. Församlingen fick avslag på dessa och först då meddelades den nu införda tidsbegränsningen för utbetalning av stöd. Detta innebär en merkostnad för församlingen, utöver budget, med 400 000 kr.

Därefter har församlingen haft ett antal kontakter med Arbetsförmedlingen för att hitta alternativa lösningar – inga sådana har kunnat erbjudas.

Parallellt har kyrkorådets ordförande, enligt uppdrag, under 2018 fört samtal med socialnämndens ordförande och socialdirektören. Socialförvaltningen erbjöd sig att bistå församlingen beträffande nytt möte med Arbetsförmedlingen i syfte att hitta nya lösningar – Arbetsförmedlingen avböjde ett sådant möte, eftersom de ansåg att alla lösningar redan var beaktade. Kyrkorådets ordförande meddelade socialförvaltningen detta. Information om det uppkomna läget för Birkagården lämnades därefter muntligen till Socialnämndens arbetsutskott av socialdirektören.

Den 6 april mottog kyrkorådets ordförande ett mejl från socialdirektören där hon meddelar att församlingen inte kan få stöd för att säkra verksamheten på Birkagården.

Mot bakgrund av denna allvarligt försämrade ekonomiska situation, måste församlingen vidta nödvändiga åtgärder och förbereda en nedläggning av Härbärges-verksamheten. Kyrkorådet har därför den 15 april 2018 beslutat att uppdra till domprosten att ta fram en risk- och konsekvensanalys samt därefter MBL-förhandla. Därefter återkommer ärendet till Kyrkorådet.

Ekonomi:

Detta kostade Birkagården Visby domkyrkoförsamling under 2017:

Total kostnad: -2 321 061 kr
Summa intäkter exkl. stiftsbidrag: 776 664 kr * (se nedan)
Stiftsbidrag: 455 000 kr

Nettokostnad för församlingen: -1 090 397 kr

  • I denna summa ingår stöd från Arbetsförmedlingen, gåvor, övernattningsavgifter à 40 kr/natt ( cirka 3000 övernattningar 2017)
  • I denna summa ingår inte värdet av all den mat som livsmedelsbutiker m fl skänker till Birkagården
  • I summan ingår de 52 000 kr som Socialtjänsten bidragit med för dem som inte bekostat sina övernattningar själva)

Detta innebär att Svenska Kyrkan under 2017 bidragit till Birkagårdens verksamhet med 1 545 397 kr.

Region Gotland har haft följande kostnader för Birkagården:

Socialförvaltningen: 52 000 kr (övernattningar à 40 kr som bekostas av förvaltningen)
Tekniska förvaltningen: 223 924 kr (kostnad för fastigheten)

Summa kostnad för Region Gotland: 275 924 kr

 

Sven-Bernhard Fast 
Biskop                                            

Mats Hermansson
Domprost                                     

Inger Harlevi
Kyrkorådets ordförande

Tommy Wissing
Föreståndare på Birkagården