Minneslunden på Vindelns kyrkogård

Minneslunden skall vara en lugn och värdig plats där sambandet med dem som gått före kan upplevas. Med sittplatser för meditation som underlättar för de sörjande att rikta tankarna mot den döde. Särskild plats finns där blommor och ljus kan placeras.

Jordning i minneslund är ett förhållandevis nytt gravskick som nu finns i varierande former i många länder. I Sverige har det funnits sedan slutet av 1950-talet. Gemensamt jordningsområde för avlidnas aska och anonymitet för de enskilda är utmärkande för gravskicket.

En minneslund ingår som en del i en allmän begravningsplats och kan anläggas inom eller intill en äldre kyrkogård lika väl som den kan ingå i en nyanlagd begravningsplats. I ett särskilt avgränsat område inom minneslunden, det så kallade jordningsområdet, får aska efter avlidna grävas ner eller strös ut på marken. På klippt gräsyta brukar dock endast nedgrävning förekomma.

Anonymitet
Anonymiteten innebär att den exakta platsen där den avlidnes aska grävs ner inte skall kunna identifieras sedan jordningen skett. Att askan efter en avliden ligger inom det fredade jordningsområdet skall det däremot inte råda någon ovisshet om. 

Uppgift om detta införs i gravboken som är en offentlig handling.

Vilka bestämmelser gäller? 
Varje minneslund har av länsstyrelsen godkända ordningsföreskrifter som innehåller viktiga uppgifter om gravskicket. Ordningsföreskrifterna som gäller för minneslunden på Vindelns kyrkogård lyder som följer:

– Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar, planteringar eller gravlyktor är inte tillåtna. 

– Nedgrävning av aska sker vid tjälfri årstid utan närvaro av anhöriga och utförs av kyrkogårdspersonalen. 

– Kyrkogårdspersonalen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på för detta avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av kyrkogårdspersonalen.

Hur sker jordningen?
I minneslunden på Vindelns kyrkogård förekommer endast nedgrävning av aska. Jordningen utförs efter bestämd ordning och på ett värdigt sätt. För detta finns en särskild instruktion upprättad. Där står bland annat:

– endast erfaren person inom kyrkogårdspersonalen anförtros uppgiften.

– en medhjälpare skall närvara vid förrättningen.

– vårdad och diskret klädsel skall användas.

– trädgårdsmaskiner, vagnar och större redskap får inte stå intill platsen för förrättningen.

Skriftligt meddelande
Sedan askan efter en avliden jordats, lämnas skriftligt meddelande till anhörig. Om flera anhöriga, exempelvis syskon, önskar få ett sådant meddelande bör de upplysa Vindelns pastorsexpedition om detta samt lämna uppgift om namn och adress.

Slutord
Även om minneslunden kan stämma med många människors önskemål passar den naturligtvis inte för alla. Tradition och sedvänjor är särskilt påtagliga när dödsfall inträffar och invanda former är för många ett stöd för att bemästra de känslomässiga och praktiska problem som då uppkommer. En del människor kan också ha svårt att få utlopp för sin sorg om de inte har en grav att gå till och vårda. Det finns också andra orsaker grundade på religiösa, etiska eller sociala värderingar. 

Var och en bör ta tid på sig att själv tänka igenom sin inställning. Om de anhöriga vid ett dödsfall har svårt att bestämma sig bör inget göras förhastat. 

Det är bra om du själv tänker igenom hur du vill begravas och klargör detta för dina anhöriga. I synnerhet när det gäller en ny form som jordning i minneslund kan en uttalad önskan om detta vara av stort värde.