Foto: Mats Renman

Församlingens kyrkogårdar

Vi som arbetar i Vindelns församling tar vårt uppdrag på största allvar. Med respekt, värdighet och varsamhet vill vi möta människor i glädje och sorg.

Granö kyrkogård

Kyrkogården i Granö har ett område på 25.000 m². Det finns ca 330 belagda gravplatser.

Åmsele kyrkogård

Kyrkogården i Åmsele har ett område på 30.000 m². Det finns ca 810 belagda gravplatser.

Vi ser våra kyrkogårdar i Vindeln, Åmsele och Granö som rum både för de döda och de levande. Här får vi vara i tacksamhet över livet som Gud ger och de människor som vi fått möta under vårt jordeliv.

En av våra viktigaste uppgifter är att följa en avliden människa till sitt sista
vilorum. Sakta och försiktigt sänker våra kyrkogårdsarbetare ner kistan i graven, tar sedan av sig eventuella huvudbonader och visar respekt. Några ord, en hälsning, ”Vila i frid, NN". Försiktigt lägger vi tillbaka jorden igen och blommorna från begravningsgudstjänsten får bilda ett täcke på graven.

Som anhörig eller vän kan Du känna Dig trygg och lugn när Du lämnar den avlidna människan i våra händer.

Gravmärkningssystemet i Vindelns församling
Vindelns församling har ett system för märkning av gravar.  På en metallsticka finns olika färgkoder och den kommer att sitta i marken bredvid gravstenen. 
Färgerna betyder följande: 
Grön: Grundskötsel inköpt
Blå: Sommarplantering inköpt
Orange: Graven är återlämnad
Röd: Övriga beställningar såsom t.ex. stentvätt, ljuständning m.m. 
Överst på stickan finns dessutom information om gravområde och gravnummer. 

Städning av gravplatser
För att underlätta vårstädningen ser vi helst att gravlyktor, kransar samt lösa stenar som omgärdar planteringsytan borttages senast i början av maj månad, efter det tas kvarlämnat material bort av kyrkogårdspersonalen. Utlagda stenar och andra lösa föremål riskerar att skada personal och maskiner i samband med bl a gräsklippning.

Sommarvatten släpps på när vattenledningar är tinade och tjälen gått ur jorden. Penséer som planterats i krukor eller blomkulle avlägsnas vid blomplantering och kan hämtas på hänvisad plats.

Sommarplantering brukar påbörjas ca vecka 24. Detta gäller gravar som har köpt in blomplantering. 

Ca vecka 39 påbörjas upptagning av sommarplanterade blommor för att iordningsställa blomkullarna med jordbyten, gödsling och fräsning. Vi vill därför vädja om att vänta med höstsmyckningen till dess vårt höstarbete är avklarat. Detta gäller gravar där skötsel är inköpt. Ytterligare information finns på informationstavlor eller kan lämnas av vaktmästare på din kyrkogård.

Vid frågor
För frågor om gravskötsel, blomplantering eller mer information kontakta Vindelns kyrkogårdsexpedition tfn: 0933-143 30 (telefontid mån-tis 10-12) eller mail: vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Tjänster som vi erbjuder för dig som vill ha hjälp med att sköta graven:
- Grundskötsel
- Sommarplantering
- Vattning av egna planterade sommarblommor. (gäller Granö, Åmsele och grusgravsområdet närmast kyrkan i Vindeln.) Läs mer här >>>
- Tvätt av gravsten
- Ljuständning till Allhelgonahelgen

Prislista för 2024: 
Grundskötsel: 266 - 974 kr beroende på storlek på gravplatsen.
Blomstersmyckning normalstor (ca 12 plantor): 794 kr
Blomstersmyckning stor (ca 16 plantor): 974 kr
Tvätt av gravsten: 550 kr
Vattning av egna planterade sommarblommor: 330 kr
Ljuständning till Allhelgona: 66 kr/ljus

Beställa gravskötsel och andra tjänster
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen om du vill beställa (se kontaktuppgifter nedan). Om du mejlar in din beställning behöver du uppge:
- Ditt namn och personnummer 
- Kyrkogård, kvarter och gravnummer 
- Om du vill att beställningen ska gälla tills vidare eller endast i år.

Om du inte är gravrättsinnehavare till graven behöver du ha tillåtelse från gravrättsinnehavaren att göra beställningen.

Kontaktuppgifter
Kyrkogårdsförvaltningen: tfn 0933-143 30 (telefontid mån- tis kl 10-12). 
E-post: vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Information om återlämnade/återtagna gravar:
Varje år får församlingen tillbaka gravar som antingen återlämnas aktivt av gravrättsinnehavare eller gravar som återtagits genom projekt ”Skyltning av gravplatser som saknar innehavare”.

Hanteringen av dessa gravar av kyrkogårdsförvaltningen är följande:
Återlämnade gravar: gravar som återlämnas aktivt av gravrättsinnehavare och där gravanordningen överlåts till huvudmannen. Gravstenen får stå kvar då inte anhöriga angett annat. Eventuell blomkulle tas bort och sås igen med gräs om graven är belagd med gräs. Om graven är belagd med grus så tas blomkulle bort och ersätts med grus.

Återtagna gravar: gravar som återtagits av huvudmannen. Gravstenen får stå kvar och eventuell blomkulle tas bort och återställs med gräs eller grus precis som med återlämnade gravar.

Information om tillgängliga gravstenar och blomlister:
Församlingen får varje år tillbaka gravar där innehavare önskar att gravstenen plockas bort. Många väljer också att aktivt ta bort blomkullar på sina gravar och församlingen får tillbaka många blomlister på det viset.

Hanteringen av gravstenar och blomlister av kyrkogårdsförvaltningen är följande:

- Gravstenar och tillhörande socklar monteras bort från graven och förvaras sedan på lagerplats på kyrkogården. Dessa gravstenar är till salu men bara till gravar på församlingens kyrkogårdar.

- Blomlister monteras bort och förvaras på lagerplats på kyrkgogården. Dessa är till salu men bara till gravar på församlingens kyrkogårdar. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen vid intresse av begagnad gravsten eller blomlist.

 

Det är vi som sköter om kyrkogårdarna: