Foto: Madelen Zander /Ikon

Behandling av personuppgifter i församlingsverksamheten

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, 
tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar. 
I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, kontaktuppgifter, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna 
administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val och övriga aktiviteter. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet. Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.

Laglig grund
I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som 
hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan 1998:1591, Lagen om avgift till 
registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.
Vid deltagande i verksamhetsgrupper, och särskilt när det gäller deltagande 
för barn under 16 år, behandlar vi dina personuppgifter utifrån samtycke. 

Lagringstid
Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i 
Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även 
efter att du har upphört att vara medlem.
• Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet. 
• Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen.
• Vi behandlar temporärt lagrade under maximalt tre månader från det att 
informationen inhämtades.
• Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen.
• Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader.
Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, 
vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för 
arkivändamål av allmänt intresse.

Mottagare
Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § Lagen om trossamfund 1998:1593, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.
Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § Lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.
Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att 
överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land. 
I vissa fall lämnas personuppgifter ut till en samverkande part i verksamheten. Den lagliga grunden till detta är berättigat intresse.

Varifrån kommer uppgifterna?
Inför kyrkliga handlingar och vid deltagande i vår gruppverksamhet hämtas personuppgifter direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. 
I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

Vindelns församling är personuppgiftansvarig.
mail: vindelns.forsamling@svenskakyrkan.se tfn 0933-143 00.

Dataskyddsombud är August Berg.
mail: august.berg@agio.se tfn 070-237 81 63

Du har alltid rätten att lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)