Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten.
Personuppgifter som behandlas.
I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som Vindelns församling måste ta ställning till. Vindelns församling har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan Vindelns församling inte pröva din framställan. 
Vindelns församling  har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de 
handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.
Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen. 

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att fullgöra Vindelns församling förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för pastoratets skyldighet att bedriva begravningsverksamhet. De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Vindelns församling behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter vid begravningsceremoni och gravskötselavtal.
Personuppgifter som behandlas. 
I vissa fall begär du att en begravningsceremoni ska hållas. Det kan också 
vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med Vindelns församling. I sådana fall 
behandlar Vindelns församling kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör 
dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan Vindelns församling inte pröva din 
begäran eller ingå ett avtal. Handlingar som förekommer inom Svenska 
kyrkan är offentliga enligt handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans 
handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut 
till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans 
handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandling är att Vindelns församling behandlar personuppgifter med stöd av ett avtal med dig. Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som Vindelns församling har, alternativt med stöd av ett allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter inom serviceverksamhet för gravskötsel 
Personuppgifter som behandlas 
Vindelns församling använder namn och adress till alla nya gravrättsinnehavare för att skicka information om vilka gravskötseltjänster som går att beställa. I många fall vill gravrättsinnehavarna ingå ett gravskötselavtal med Vindelns församling. 

Ändamål och laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandling är allmänt intresse där Vindelns församling  
bedömer att gravrättsinnehavarna som enligt lag är skyldiga att hålla graven i ordnat och värdigt skick har intresse av att få veta vilka skötseltjänster de kan köpa.

Följande gäller för personuppgifter inom begravningsverksamheten, vid begravningsceremoni och gravskötselavtal samt inom serviceverksamhet för gravskötsel.

Mottagare av personuppgifter
Vindelns församling kan komma att dela dina personuppgifter med följande: 
- Allmänheten. Eftersom Vindelns församling har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess. 
- It-företag. It-företag hanterar nödvändig drift och support för att Vindelns församling ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. IT-företaget är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter efter instruktion från oss.
- Andra församlingar. Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.
- Offentliga personregister. I vissa fall kontrolleras personuppgifter som du lämnar automatiserat mot offentliga register som blir mottagare av dina personuppgifter.
- Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar Vindelns församling verksamhet för att granska hur Vindelns församling tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
Vindelns församlings begravningsombud är Eric Torstensson.
- Motpart. Om Vindelns församling anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter. 
- Rådgivare. Vindelns församling tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. kyrkokansliet inom Svenska kyrkan, men Vindelns församling kan också komma att använda sig av andra ombud. 
- Revisor och bank. Den revisor som anlitats av Vindelns församling kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.
- Mottagare vid beslut om begravningsgudstjänst. Beslut om hållande av begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden. Beslutet får överklagas hos stiftets domkapitel, som då blir mottagare av personuppgifter. Domkapitlet är ett inomkyrkligt organ som har tillsyn och kan besluta i frågor som rör församlingens beslut om begravningsgudstjänster.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vindelns församling behandlar dina personuppgifter under tiden som Vindelns församling har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med  behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar. 
Vindelns församling behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter 
förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa 
skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras 
handlingarna.

Dina rättigheter 
Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.
Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.
Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att pastoratet ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har Vindelns församling ingen möjlighet att radera uppgifterna. Om Vindelns församling behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
När Vindelns församling behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om Vindelns församling inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer Vindelns församling upphöra med behandlingen.

Varifrån dina personuppgifter hämtas
I vissa fall får Vindelns församling information om dig från en annan person, t.ex. 
gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan Vindelns församling också komma att samla inpersonuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att Vindelns församling har rätt uppgifter till dig när Vindelns församling ska kontakta dig i frågor som rör ditt ärende hos oss.

Vindelns församling är personuppgiftansvarig. 
mail: vindelns.forsamling@svenskakyrkan.se tfn 0933-143 00.

Dataskyddsombud är August Berg. 
mail: august.berg@agio.se tfn 070-237 81 63

Du har alltid rätten att lämna in klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)