Askgravlunden på Vindelns kyrkogård

Askgravlunden på Vindelns kyrkogård togs i bruk 2011. Då skapades ett alternativ till gravsättning i minneslund i och med att det finns möjlighet för anhöriga att närvara. Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt och gravsättningen är definitiv och en ev. senare flytt av askan är inte möjlig.

Vad innebär jordning i askgravlunden
En askgravlund ingår som en del i en allmän begravningsplats och kan anläggas inom eller intill en äldre kyrkogård lika väl som den kan ingå i en nyanlagd begravningsplats. I ett särskilt avgränsat område inom askgravlunden, det så kallade jordningsområdet, får aska efter avlidna grävas ner eller strös ut på marken. På klippt gräsyta brukar dock endast nedgrävning förekomma.

En lugn och värdig plats
Askgravlunden skall vara en lugn och värdig plats där sambandet med dem som gått före kan upplevas. Sittplatser för meditation underlättar för de sörjande att rikta tankarna mot den döde med blommor och ljus. Särskild plats finns där dessa kan placeras.

Anonymitet
Anonymiteten innebär att den exakta platsen där den avlidnes aska grävs ner inte markeras. Att askan efter en avliden ligger inom det fredade jordningsområdet skall det däremot inte råda någon ovisshet om. 

Uppgift om detta införs i gravboken som är en offentlig handling.

Vilka bestämmelser gäller?
Varje askgravlund har av länsstyrelsen godkända ordningsföreskrifter som innehåller viktiga uppgifter om gravskicket. För askgravlunden på Vindelns kyrkogård gäller följande:

– Askgravlunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här begravs askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar, planteringar eller gravlyktor är inte tillåtna. 

– Makar kan inte beredas plats intill varandra.

– Urnorna förvaras av församlingen i avvaktan på gravsättning.

– Urnor av förgängligt material ska användas och ej lös aska.

– Nedgrävning av aska sker vid tjälfri årstid och anhöriga ges möjlighet att närvara vid gravsättningen.

– Namnskylt med den gravsattes namn och årtal beställs genom huvudmannen till en fast avgift och monteras på en gemensam plats för askgravlunden. Skylten sätts upp först efter det att gravsättning ägt rum. 

– Om make/makas namn önskas finns möjlighet. Texten blir då mindre. Detta meddelas vid beställning av skylt.

– Den gravsattes namnuppgift tas bort efter 25 år.

– Kyrkogårdspersonalen vårdar askgravlunden och svarar för all plantering inom denna. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor och ljus endast på för detta avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av kyrkogårdspersonalen.

Hur sker jordningen?
I askgravlunden på Vindelns kyrkogård förekommer endast nedgrävning av aska då jordningsområdet har tuktad gräsmatta som inte lämpar sig för utströende av aska på marken. Jordningen utförs efter bestämd ordning och på ett värdigt sätt. För detta finns en särskild instruktion upprättad. 

Där står bland annat:

– endast erfaren person inom kyrkogårdspersonalen anförtros uppgiften.

– en medhjälpare skall närvara vid förrättningen när inte anhöriga är med.

– vårdad och diskret klädsel skall användas.

– trädgårdsmaskiner, vagnar och större redskap får inte stå intill platsen för förrättningen.

Skriftligt meddelande
Sedan askan efter en avliden gravsatts, lämnas skriftligt meddelande till anhörig.  Om flera anhöriga, exempelvis syskon, önskar få ett sådant meddelande bör de upplysa Vindelns pastorsexpedition om detta samt lämna uppgift om namn och adress.

Även om askgravlunden kan stämma med många människors önskemål passar den naturligtvis inte för alla. Tradition och sedvänjor är särskilt påtagliga när dödsfall inträffar och invanda former är för många ett stöd för att bemästra de känslomässiga och praktiska problem som då uppkommer. En del människor kan också ha svårt att få utlopp för sin sorg om de inte har en grav att gå till och vårda. Det finns också andra orsaker grundade på religiösa, etiska eller sociala värderingar. 

Var och en bör ta tid på sig att själv tänka igenom sin inställning. Om de anhöriga vid ett dödsfall har svårt att bestämma sig bör inget göras förhastat. 

Det är bra om du själv tänker igenom hur du vill begravas och klargör detta för dina anhöriga. I synnerhet när det gäller en ny form som jordning i askgravlund kan en uttalad önskan om detta vara av stort värde.