GDPR

Information om personuppgifter

GDPR I VIKINGSTADS FÖRSAMLING
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Ibland behöver vi samla in personuppgifter om dig eller den du är vårdnadshavare för. Vi gör det för att ni bland annat ska kunna få ta del av utskick och delta i vissa aktiviteter.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register. Inga personuppgifter lämnas vidare till tredje part.

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi i Vikingstads församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt kansli på telefon 013-23 44 50 eller skicka ett mejl till Vikingstads församling

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Linda Cederholm, 013-23 44 51 e-post: linda.cederholm@svenskakyrkan.se  
Du kan också höra av dig till Vikingstads församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se