Gravskick

I Vikingstads församling tillämpas följande olika gravskick: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravplats.

Med gravskick menas det sätt som en avliden gravsätts på. Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad. Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har man rätt till i såväl hemförsamlingen som i andra församlingar i Sverige. Man har även rätt att välja vilken begravningsplats i Sverige man vill gravsättas på, så länge tillgången på gravplatsmark tillåter. Gravsättning på annan ort än hemorten medför dock ofta kostnader för dödsboet för transport av kista/urna.

Kistgrav
Kistgravplatser är historiskt sett den vanligaste gravtypen och kan vara avsedd för en eller flera kistor. Vid begravning i kistgrav (jordbegravning) sänks hela kistan i graven, vanligen i samband med begravningsgudstjänsten. Gravrättstiden är 25 år och kan förnyas. Grav-sättningen noteras i gravboken och gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordningen (gravstenen) och har skötselansvaret för gravplatsen. Om man inte vill eller kan sköta graven själv går det att teckna olika typer av skötselavtal med församlingen.

Urngrav
Urngravplats är också mycket vanligt förekommande och även dessa kan bestå av flera urnor i samma grav. Urngrav är en gravplats där man gravsätter urnan efter att kremering skett. Urngravsättning sker vanligtvis 2-3 veckor efter att begravningsgudstjänsten har ägt rum. Gravrättstiden är 25 år och kan förnyas. Gravsättningen noteras i gravboken och gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordningen och har skötselansvaret för gravplatsen, såvida inte skötselavtal tecknas med församlingen.

Minneslund
Detta är ett anonymt gravskick utan gravrätt där gravsättning av aska sker utan närvaro av anhöriga. Gravsättningen noteras i gravboken men askans läge i minneslunden markeras inte och enskilda planteringar är inte tillåtna. I minneslunden är det församlingen som ansvarar för skötseln och det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus. Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former. På alla våra fem kyrkogårdar finns sedan ett antal år minneslundar.

Askgravplats
Sedan hösten 2013 finns en askgravplats på Vikingstads kyrkogård, strax bakom kyrkan intill minneslunden. Den är utformad som en oval och har liggande rektangulära stenar som markerar en gravplats. Även Rappestads kyrkogård har numera en askgravplats, den är linjär och ligger till höger om långsidans ingång. Den 12 augusti 2018 invigdes den linjära askgravplatsen på Sjögestads kyrkogård.

På stenen fästs efter gravsättning en metallplatta med namn och födelse- och dödsdatum. Varje gravplats har plats för 1-2 askor. De anhöriga kan välja att vara med vid gravsättning eller inte, vi gravsätter antingen urna eller aska. Gravsättning sker vid lämplig årstid och utförs av våra vaktmästare. Kostnaden för sten, namnplatta samt del i den gemensamma planteringen är idag 8 500 kr för 25 år. Vid ytterligare gravsättning i samma grav tar vi ut en avgift för namnplatta samt skötsel.