Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tegelsmora historia

En beskrivning av Tegelsmora kyrka av Nils Olsson 1996-11-25

Belägen vid Tegelsmorasjön, räknas till en av de bäst bevarade landskyrkorna i Uppland från senmedeltiden. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Vid kyrkan står en klockstapel från 1727. Salkyrkan med ursprungliga stjärnvalv uppfördes troligen under 1400-talets andra hälft, eventuellt tillkom vapenhuset något senare. De blottade murarna är uppförda av natursten med tegel i bl.a. de ornerade gavelröstena. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak. Ingång till kyrkan sker via vapenhuset i söder. Den medeltida exteriören är mycket välbevarad. De förändringar som skett är främst fönsterförstoringar under 1700-talet. Kyrkan har även haft en reslig, sexkantig takryttare som revs så sent som 1859. Interiören präglas främst av stjärnvalven samt av altarupsatsen och predikstolen, som skänktes till kyrkan av familjen de Geer 1765. I kyrkorummet har funnits senmedeltida kalkmålningar - utförda 1504 av Erik Östensson - som förstördes 1859 i samband med en valvombyggnad. 1893 genomfördes en restaurering som bl.a. omfattade nytt brädgolv, öppna bänkar och ny läktare. 1934 återställdes kyrkorummet så långt möjligt i ursprungligt skick under ledning av slottsintendent Ragnar Jonsson. Tegelgolvet frilades, kyrkan fick åter slutna bänkar och den gamla målningen togs fram på bl.a. predikstol och altaruppsats. Vidare frilades vapenhusets kalkmålningar.