Begravningsverksamheten

Huvudman för begravningsverksamheten, vad innebär det och hur finansieras det?

Svenska kyrkan i Vellinge-Månstorps församling är huvudman för begravningsverksamheten i området Vellinge-Månstorp vilket innefattar orten Vellinge (ej hela kommunen), Eskilstorp, Gessie, Hököpinge, Södra Åkarp, Mellan-, Östra- och Västra Grevie, Västra Ingelstad och Arrie.

Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet. Huvudmannen ska dessutom inom det egna förvaltningsområdet eller ett närbeläget förvaltningsområde tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Begravningsverksamheten regleras främst i begravningslagen och begravningsförordningen och det är Länsstyrelsen som är tillsynsman.

kontaktuppgifter

Expeditionen är öppen må, on-fr kl 10-14 samt ti kl 11-14.
Besöksadress: Malmövägen 2, Vellinge
Telefon: 040-42 93 00
E-post: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se 

begravningsavgiften

Kostnaderna för begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften. Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar en begravningsavgift. Det är en årligen återkommande avgift som tas in av Skatteverket. Storleken på avgiften framgår av det årliga slutskattebeskedet. 

Vad ingår då i begravningsavgiften? Av 9 kap. 6 § begravningslagen framgår att huvudmannen utan kostnad för dödsboet ska tillhandahålla nedan uppräknade tjänster för den som vid dödsfallet var folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde
•gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
•gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
•transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
•kremering
•lokal för förvaring och visning av stoftet
•lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

De uppräknade tjänster ska också kunna tillhandahållas av annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd och den hanteringen hamnar inom det som kallas begravningsclearing.