ordförandeklubba
Foto: IKON

Kyrkofullmäktige i Veberöds församling kallas till sammanträde.

Den 16 maj kl. 18.30 på Kyrkans hus

KUNGÖRELSE

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av sekreterare för dagen
 4. Val av två justerare tillika rösträknare; tidpunkt för justering
 5. Godkännande av kallelseåtgärder
 6. Godkännande av dagordning
 7. Sammanträdesprotokoll KF från 2021-12-06
 8. Verksamhetsuppföljning Veberöds församling 2021, KR:s protokoll 22-04-25 § 78
 9. Årsredovisning Veberöds församling 2021, KR:s protokoll 22-04-25 § 79
 10. Revisionsberättelse 2021
 11. Beslut om årets resultat för församlingen
 12. Fastställande av församlingens balans- och resultaträkning
 13. Ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter
 14. Årsredovisning Agnes Westerlunds stiftelse 2021, KR:s protokoll 22-04-25 § 81
 15. Årsredovisning Nils och Agnes Ehrnbergs stiftelse 2021, KR:s protokoll 22-04-25 § 82
 16. Årsredovisning Veberöds församlings stiftelse för kyrkligt 
  och diakonalt arbete 2021, KR:s protokoll 22-04-25 § 83
 17. Revisionsberättelser 2021 för stiftelserna
 18. Tilläggsanslag, kyrkorådets protokoll 2022-02-28 § 48
 19. Reglemente för medelsförvaltning, kyrkorådets protokoll 2022-04-25 § 72
 20. Reglemente för deltagande i digitala möten, KR:s protokoll 2022-04-25 § 73
 21. Riktlinjer för begravningsverksamheten, KR: s protokoll 2022-04-25 § 85
 22. Uppdaterade vård- och underhållsplaner för Vomb och Silvåkra kyrkor, 
  KR: s protokoll 2022-04-25 § 86
 23. Tidpunkt för nästa ordinarie sammanträde med kyrkofullmäktige 7 november
 24. Information och frågor
 25. Sammanträdet avslutas
   

Veberöd 2022-05-04

Pia Askman gnm                                     Monika Stålberg
Ordförande                                              Förvaltningsassistent
0701-48 06 74                                          0733-28 93 23