Askgravplatsen på Torparängens begravningsplats
Foto: Malin Karlsson

Torparängens begravningsplats

Växjös nyaste begravningsplats präglas av småländsk natur och ligger i stadsdelen Teleborg.

Torparängens begravningsplats ligger i en västsluttning mot Södra Bergundasjön och gränsar till naturreservatet Bokhultet, i stadsdelen Teleborg. Begravningsplatsen är en del av ett mycket uppskattat och naturskönt park- och strövområde och mellan träden kan man skymta sjön.

Monica Sandberg har ritat Torparängens begravningsplats som invigdes 2022. Begravningsplatsen är utformad i samklang med naturen och en tidigare torpmiljö, där dess atmosfär och element är det genomgående temat.

Skogsmarken av löv- och barrskog i olika åldrar bryts av med hagmark med odlingsrösen, småländsk gärdesgård och perennrabatter med torparväxter. Skötseln av området ska ta till vara på och förstärka områdets upplevelsekvalitéer och biologiska värden.

Idag erbjuds tre olika gravskick med olika karaktär och nivåer på de efterlevandes skötselinsats.  Begravningsplatsen är enbart avsedd för urnor och kommer alltså inte att innehålla kistgravar.

Området kommer att fortsätta att förändras under lång tid framöver både genom hur skogen och naturen sköts och utvecklas och genom att fler gravskick anläggs. Pelarsalen av gran som karaktäriserar delar av området idag har en osäker framtid då de är rötangripna och riskerar att drabbas av granbarkborrar eller stormar. Karaktären kommer att bevaras tills vidare men på sikt ersättas av en mer bestående gestaltning.

Torparängens begravningsplats är ämnad för olika religioner och trosuppfattningar. Gravsättning i denna vackra naturmiljö sker under bar himmel.

 

Vägbeskrivning: Huvudentrén finns vid vändplanen i slutet av Minnesvägen i stadsdelen Teleborg. Längre ner på Minnesvägen, 100m innan begravningsplatsen finns parkeringsplatser (2h).

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se