Tolgs nya kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tolgs kyrkogård

Tolgs kyrka ligger på ett dominerande höjdläge ett par kilometer öster om Tolgs by.

Tolgs kyrka ligger på ett dominerande höjdläge ett par kilometer öster om Tolgs by och cirka 27 km nordväst om Växjö centrum. I anslutning till kyrkan ligger sockenskolan.

Kyrkogården ligger en aning upphöjd från den omkringliggande terrängen och omgärdas av en kallmurad naturstenmur. Från parkeringen i söder når man kyrkogården genom ett par sirliga smidesgrindar flankerade av bastanta huggna stenstolpar. Gången som leder fram till kyrkplatsen framför tornentrén, liksom den gång vilken leder vidare till den västra sidoentrén, är belagda med betongsten.

Östra delen av kyrkogården delas av de grusade gångarna in i sex gravkvarter där gravarna inordnats i räta linjer medan kyrkogården på kyrkans västra sida utformats som ett sammanhängande gräsbeklätt kvarter där det finns en askgravplats. I en krans kring kyrkan, alldeles innanför kyrkogårdens mur, står ett flertal träd. Det relativt täta skogslandskap som tidigare omgav kyrkan förändrades drastiskt i samband med stormen Gudrun 2005 varför kyrkan idag ligger på en ganska öppen plats.

Utmed bygatan strax väster och öster om kyrkan ligger de två tillhörande kyrkstallarna. Ett par kilometer väster om den nya kyrkan ligger Tolgs gamla kyrkogård.

Kyrkan byggdes mellan åren 1878-1879 och invigdes på Mikaelsdagen den 2 oktober 1881 av biskop Johan Andersson. Den ersatte den tidigare medeltida kyrkan, belägen ca 2 km väster om den nuvarande. Byggnaden är orienterad i nord-sydlig riktning.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se