Tjureda kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Tjureda kyrkogård

Tjureda kyrkogård har gamla anor. Den nuvarande kyrkan uppfördes i mitten av 1800-talet men den gamla kyrkan stod ungefär mitt på den nuvarande kyrkogården.

Kyrkogården och kyrkan är belägen i Tjureda by mellan Rottne och Åby samhälle, närmare bestämt intill trevägskorsningen för vägarna till Tolg, Åby och Växjö-Rottne cirka 21 km nordväst om Växjö. I nära anslutning till kyrkan ligger det tidigare tingshuset och socknens skola som nu tjänstgör som församlingshem. Kyrkan ligger på en något upphöjd plats omgiven av åkrar och ängar.

Kyrkogården i Tjureda omges av en kallmurad naturstenmur. Murarna utmed kyrkogårdens östra, västra och norra sida har gräsbevuxna slänter på insidan. På kyrkans södra sida ligger kyrkogården aningen upphöjd över den omgivande terrängen och utgörs därför av en smal platå vilken delats in i två gravkvarter.

Gångarna i anslutning till kyrkan är belagda med grus. Merparten av kyrkogårdens gravar är placerade på området norr om kyrkan. Denna del av kyrkogården delas av grusgångarna in i fyra kvarter där gravstenarna placerats i räta linjer. Utanför kyrkogårdsmuren i söder, väster och norr står flertalet stora lönnar. Vid den östra muren har man planterat en låg buskvegetation. Den norra delen av kyrkogården nås antingen via en grind alldeles norr om tornet eller via en grind mitt på västra muren. De två sydliga kvarteren nås antingen via grusgången från tornentrén eller via en trappa placerad i kyrkogårdsmuren i anslutning till kyrkans södra sidoentré.

Kyrkan uppfördes mellan åren 1860-1862. Den gamla kyrkan i Tjureda stod ungefär mitt på den nuvarande kyrkogården med koret i öster.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se