Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Söraby kyrkogård

Söraby kyrka och kyrkogård ligger i samhället Rottne cirka 19 km nordväst om Växjö. Kyrkogårdens utformning speglar dess successiva utvidgning med osorterade gravar närmast kyrkan, 1930-talets utvidgning mot söder där gravarna är placerade i öst-västlig riktning samt 1970-talets utvidgning mot norr med gravar placerade i nord-sydlig riktning. I den senaste utvidgningen finns en struktur av kvartersindelning med hjälp av rygghäckar, här finns även en enkelt utformad minneslund. En askgravplats anlades 2011 i anslutning till minneslunden.

Kyrkogården omgärdas av en äldre trädkrans med lönnar samt en naturstensmur som vid 1970-talets utvidgning övergår i en mur bestående av vit mexitegel. I den äldre delen finns fortfarande ett fåtal gravgårdar bevarade.

Kyrkan är uppförd med murade väggar av fältsten. Fasaden karakteriseras av den vita släta putsen vilken bryts upp av stora rundbågeformade fönster med mycket låg bröstning. Långhusets mansardtak är klätt med spån liksom sakristians, absidens* samt tornets tak. Runt hela kyrkan är sockeln klädd med skifferplattor.

*absid = halvrund eller mångkantig avslutning av koret, där vanligen altaret är placerat.