Söraby kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Söraby kyrkogård

Kyrkogårdens utformning speglar dess successiva utvidgning.

Söraby kyrka och kyrkogård ligger i samhället Rottne cirka 19 km nordväst om Växjö. Kyrkogårdens utformning speglar dess successiva utvidgning med osorterade gravar närmast kyrkan, 1930-talets utvidgning mot söder där gravarna är placerade i öst-västlig riktning samt 1970-talets utvidgning mot norr med gravar placerade i nord-sydlig riktning. I den senaste utvidgningen finns en struktur av kvartersindelning med hjälp av rygghäckar, här finns även en enkelt utformad minneslund. En askgravplats anlades 2011 i anslutning till minneslunden.

Kyrkogården omgärdas av en äldre trädkrans med lönnar samt en naturstensmur som vid 1970-talets utvidgning övergår i en mur bestående av vit mexitegel. I den äldre delen finns fortfarande ett fåtal gravgårdar bevarade.

Kyrkan är uppförd med murade väggar av fältsten. Fasaden karakteriseras av den vita släta putsen vilken bryts upp av stora rundbågeformade fönster med mycket låg bröstning. Långhusets mansardtak är klätt med spån liksom sakristians, absidens* samt tornets tak. Runt hela kyrkan är sockeln klädd med skifferplattor.

*absid = halvrund eller mångkantig avslutning av koret, där vanligen altaret är placerat.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se