Sjösås gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Sjösås gamla kyrkogård

Sjösås gamla kyrka omges av en äldre kvadratisk kyrkogård som har medeltida ursprung.

Sjösås socken ligger några mil nordost om Växjö, vid gränsen till Jönköpings län. Trakten är mycket rik på vattendrag och kyrkan är belägen vid sjön Örkens sydöstra strand. Större delen av socknen täcks av barrskog.

Sjösås gamla kyrka omges av en äldre kvadratisk kyrkogård som har medeltida ursprung. 1949 utvidgades den åt söder och sedan åt öster 1974. Inhägnaden runt den äldre kyrkogården består i norr och öster av en mur i natursten, i väster av en terassmur. Gränsen mellan den gamla och den nya kyrkogården markeras dels genom bevarade partier av den gamla muren, dels genom häckplantering. Av äldre gravvårdar har bevarats ett antal enkla järnkors från 1700- och 1800-talen samt ett gravminne i konstfullt järnsmide från 1779.

Kyrkogården har fyra ingångar. Ingången till kyrkogården är placerad i väster, mitt för kyrkans vapenhus. Kyrkans nuvarande klockstapel, belägen i det sydvästra hörnet av den gamla kyrkogården, uppfördes 1931 med den bevarade 1700-talsstapeln i Granhult som förebild. Den tidigare klockstapeln i Sjösås togs ur bruk 1865 då klockorna flyttades till den nya kyrkan.

När den nya kyrkan byggdes så lämnades Sjösås gamla stenkyrka kvar på platsen som en ödekyrka. 30 år senare anlades en järnvägsstation i Braås, inte så långt ifrån gamla kyrkan. Samhället började växa och nya kyrkan låg avsides från de nya byggena, vilket gjorde att gamla kyrkan restaurerades 1943-1944.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se