Sjösås gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Om Sjösås gamla kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Sjösås gamla kyrka.

Sjösås gamla kyrka ligger vid sjön Örkens östra strand intill landsvägen mellan Braås och Ramkvilla.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Där Sjösås gamla kyrka står har man funnit enstaka väggplankor som sannolikt kommer från en stavkyrka från 1100-talet. Det var troligen den första kyrkan på platsen. Den ersattes under 1200-talet av en kyrka i liggande timmer och av denna finns fortfarande sakristian kvar. Resten av kyrkan ersattes på 1400-talet av en stenkyrka och det är den kyrka som står kvar än idag. Under 1700-talet renoverades kyrkan och fick sitt nuvarande utseende. På 1800-talet ansåg biskop Esaias Tegnér att kyrkan var för liten och trång.

En ny kyrka byggdes ungefär 5 kilometer norr om den gamla kyrkan närmare socknens dåvarande medelpunkt. När den nya kyrkan togs i bruk på 1860-talet övergavs Sjösås gamla kyrka och lämnades att förfalla, den räddades dock av traktens hembygdsförening och fick stå kvar som ödekyrka.  

Ungefär 30 år efter att Sjösås fått en ny kyrka öppnade järnvägen Växjö-Klavreström och en station anlades i Braås en bit från den gamla kyrkan, men långt från den nya. Ett samhälle utvecklades runt järnvägen och plötsligt var det den nya kyrkan som låg avsides, medan den gamla kyrkan låg strax utanför ett expansivt stationssamhälle.

År 1943-44 restaurerades Sjösås gamla kyrka efter förslag av professor Erik Lundberg och under ledning av arkitekt Paul Boberg.