Ett röstkort till kyrkovalet kommer in genom brevlådeinkastet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs Svenska kyrkan Växjö

Svenska kyrkan Växjö styrs ytterst av förtroendevalda kyrkopolitiker. Här kan du läsa mer om hur organisationen är uppbyggd.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

I kyrkovalet som hålls vart fjärde år utses politiker till kyrkofullmäktige som är det högsta beslutande organet inom kyrkan. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har en röst i kyrkovalet. 

Arbetsordning för kyrkofullmäktige i Växjö pastorat (pdf)

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av ledamöter som utsetts av kyrkofullmäktige. I kyrkorådet ingår även pastoratets kyrkoherde. 

Arbetsordning för kyrkorådet i Växjö pastorat (pdf) 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet utses av Kyrkorådet och har till uppgift att bereda ärenden innan de tas upp i Kyrkorådet. Pastoratets ledningsgrupp ansvarar för att genomföra besluten som fattas av arbetsutskottet. 

Begravningsutskottet

Begravningsutskottet utses av Kyrkorådet och behandlar övergripande frågor såsom budget och verksamhetsutveckling för begravningsverksamheten. Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för genomförandet av besluten som fattas av begravningsutskottet. 

Församlingsråd

Varje församling har ett församlingsråd vars uppgift är att utveckla församlingslivet tillsammans med de anställda. Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. Klicka här för att komma vidare till församlingarnas sidor, där kan du se vilka som är förtroendevalda för respektive församling.

Anställd personal

Ledningsgruppen

I Svenska kyrkan Växjös ledningsgrupp ingår domprosten, församlingsherdar, kanslichef, kyrkogårds- och fastighetschef, ekonomichef, kommunikationschef och personalchef.

Domprosten

Domprosten är pastoratets kyrkoherde men kallas domprost eftersom Växjö domkyrka och domkyrkoförsamling ingår i pastoratet. Kyrkoherdens uppgift är att vara ytterst ansvarig för pastoratets verksamhet och som domprost har man även en del uppgifter i stiftet. Det är alltid en präst som är kyrkoherde/domprost.

Pastoralchefer

Till sin hjälp har domprosten sju pastoralchefer, som också är präster och som ansvarar för verksamheten i var sitt av de sju verksamhetsområdena Växjö domkyrkoenhet, Centrum öst, Centrum väst, Sydväst, Sydöst, Nordöst och Nordväst.

Personal

Personal

I Svenska kyrkan Växjö arbetar ca 235 anställda. Det är präster, musiker, diakoner, pedagoger, vaktmästare och många fler. Här hittar du kontaktuppgifter till all personal.

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

För perioden 2022-2025

Kyrkorådet

För perioden 2022-2025

Arbetsutskott i Kyrkorådet

För perioden 2022-2025

Begravningsutskottet

För perioden 2022-2025