Öja askgravplats
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Öja kyrkogård

Kyrkogården som till sin största delen ligger väster om kyrkan anlades när kyrkan byggdes i mitten av 1800-talet. Den har genom åren utökats i flera omgångar.

Öja kyrka ligger söder om Gemla vid vägen till Gransholm, en av länets äldsta industriplatser med sitt nedlagda pappersbruk. Kyrkan byggdes 1852-54 i nyklassicistisk stil cirka en kilometer väster om den gamla kyrkplatsen. Till kyrkan och kyrkogården, som ligger på en kulle, leder en bred stenramp. Denna sägs vara byggd av den gamla kyrkans väggar. Kyrkogården ligger till sin största del väster om kyrkan och har utökats i flera omgångar.

Den gamla kyrkogården inramas av murar i söder och norr, i väster av en murbrant och i öster av järnkedjor invid en stensatt brant. I väster nedanför murbranten och inramad med välbyggda breda stenmurar ligger en utökning av kyrkogården som gjordes 1923. Den senaste utökningen mot norr invigdes på våren 1982. Gravkvarteren är där avgränsade med låga häckar och avslutas i väster med en rundel av häckar. I centrum av rundeln finns en stensatt brunn. År 2001 färdigställdes en ny minneslund på kyrkogårdens nordvästra del.

Sydöst om kyrkan har ett antal borttagna järnkors från 1800-talet placerats. På det äldsta kyrkogårdsområdet finns varierande typer av gravstenar och gravvårdar.

På lärarinnan Maria Rasks gravsten, död 1908, står skrivet: ”I 50 år lärde hon barnen i Öja att läsa, och tro på sin Gud.” Hon hade sin gärning i det lilla skolhuset som fortfarande står kvar vid landsvägen cirka 1 kilometer österut mot den gamla kyrkogården. Skalden Pär Lagerkvists föräldrar är gravsatta på kyrkogården.

Kyrkogårdsområdet är öppet med ett fåtal stora lönnar som fyller ut luftrummet. Den äldsta delen inramas av lindar längs med kyrkogårdsmuren. Strax bakom kyrkan växer en låg stilfull hängalm samt en paraplyalm som ger karaktär åt kyrkogården.

Söder om kyrkan, i nära anslutning till vägen mot Gransholm, står samfällighetens äldsta bevarade kyrkstallar, där inredningen fortfarande finns kvar.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se