Kalvsviks kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Kalvsviks kyrkogård

Kyrkogården har använts sedan mitten av 1800-talet då den nya kyrkan byggdes och den äldre kyrkogården övergavs.

Kyrkogården ligger på en höjd mitt i den gamla bybebyggelsen och omsluts av åkrar och ängar. Kyrkan som byggdes 1851-52 syns på långt håll och ger karaktär åt bygden. Den gamla kyrkogården med numera riven träkyrka ligger cirka trehundra meter västerut i anslutning till ett skogsparti. Första skriftliga belägg för Kalvsviks socken är från 1336 ”Ecclesie Kalfswijk”.

Kyrkogårdsområdet utbreder sig till största delen i sluttningen mot sydöst och syns tydligt från landsvägen som går i en svag kurva runt kyrkogården i söder. Landsvägen passerar intill kyrkogårdsmuren.

Även denna kyrkogård omges av bastanta stenmurar vilket är vanligt på landsbygden. Runt stenmurarna har planterats lönn. Ett stråk av lönnar delar också kyrkogården i två avdelningar. Träden ger en rofylld skugga åt gravvårdarna.

I den del av kyrkogården som ligger närmast landsvägen finns blandade typer av gravvårdar, medan den andra delen har en mer enhetlig uppsättning av mindre vårdar.

I ett av kyrkans innerhörn mot norr har samlats ett stort antal järnkors från 1800-talet. Dessa har tidigare varit utplacerade på kyrkogården.

Framför kyrkan i anslutning till ingången finns en brunn av fyrkantiga stenar samt en fattigstock med kraftiga järnbeslag. En bred stentrappa med järngrindar finns infälld i kyrkogårdsmuren och leder upp till kyrkan.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se