Hornaryds kyrkplats
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Hornaryds kyrkplats

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga kvadratiska form från medeltiden och är fortfarande i bruk.

Den tidigare sockenkyrkan låg i Hornaryd och revs 1870 och ersattes av Drev-Hornaryds nya kyrka. Den medeltida kyrkan var uppförd i timmer, utvändigt rödfärgad, med ett högrest spåntäckt sadeltak. Det rektangulära långhuset saknade kormarkering men hade en utbyggd sakristia i norr. På kyrkogården finns en tydlig fördjupning där kyrkans grund varit. Vid rivningen av kyrkan användes timret från kyrkan vid byggandet av byns skolhus. Klockstapeln såldes på auktion och de båda klockorna smältes ner för att användas till den nya kyrkans storklocka.

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga kvadratiska form och är fortfarande i bruk. Den omges av en trädkrans av lönn och en kallmurad stenmur i granit. I norr finns ingången, en smidesgrind som är fasthängd på grindstolpar av grå granit. Det finns inga äldre gravminnen bevarade. I det nordvästra hörnet finns ett äldre sockenmagasin. Den nuvarande klockstapeln som uppfördes 1963 är placerad utanför muren vid ingången i norr.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se