Drevs gamla kyrka
Foto: David Fuchs

Om Drevs gamla kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Drevs gamla kyrka.

Drevs gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger nordväst om sjön Örken på en höjd ovanför Drevsjön vars strandlinje tidigare sträckte sig betydligt närmare kyrkan.

Sittplatser

Drevs gamla kyrka har 100 sittplatser.

Historia

Drevs gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka och den äldst bevarade kyrkan i Kronobergs län då den kan dateras ända till omkring år 1170.

Under 1600-talet skedde omfattande reparationer och förändringar dels av kyrkobyggnaden och dels av större delen av inredningen, till exempel förnyades bänkinredningen. År 1624-26 försågs triumfbågsväggen, koret och absiden med kalkmålningar. I väster tillfogades ett torn i trä och till korets norra mur fogades en sakristia som även den var i trä. År 1798 skedde ytterligare ombyggnadsarbeten.

Vid Esaias Tegnérs biskopsvisitation i Sjösås pastorat år 1831 bestämdes att gemensam ny kyrka skulle uppföras för Drevs och Hornaryds socknar. Först i november 1868 invigdes dock den nya kyrkan i Möllekull. Drevs gamla kyrka användes därefter som sockenmagasin och de inventarier som ansågs värdefulla överfördes till den nya kyrkan medan klocktornet, sakristian och delar av inredningen såldes på auktion.

Under många år gjordes ingenting för att underhålla Drevs gamla kyrka. Först år 1905 begärde och fick församlingen genom Vitterhetsakademin statliga anslag för att reparera det mycket bristfälliga taket.

I en höststorm 1920 skadades såväl tak som takstol och man fick åter statliga anslag för att reparera kyrkan. Takstolen iordningställdes och nytt spåntak lades. Vidare återskaffades den del av bänkinredning som tidigare rivits bort. Yttertakets spåntäckning har senare ersatts med tegel. Frånsett dessa underhållsarbeten och förändringar står den medeltida stenkyrkan i Drev kvar i samma skick som den lämnades år 1868.