Drev-Hornaryds kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Drev-Hornaryds kyrkogård

Kyrkogården anlades i mitten av 1800-talet och är belägen på en höjd i kulturlandskapet.

Drev- Hornaryd kyrkogård ligger i byn Möllekull som är belägen strax söder om landsvägen mellan Böksholm och Drevs by ca två kilometer nordost om den gamla kyrkan (Drevs gamla kyrka). Kyrkogården är belägen på en höjd i kulturlandskapet. Den anlades i samband med kyrkans uppförande 1866-1867. Kyrkogården omges av en gråstensmur, på alla sidor utom norra är insidan täckt av grässlänter. Under slutet av 1800-talet planterades lönnar i en trädkrans på kyrkogården. Trädkransen sträcker sig över alla sidor förutom den norra där det istället växer en syrenhäck. Den enda ingången finns i norr och består av en dubbelgrind med en enkelgrind på varje sida. Grindarna är sirligt gjorda i järnsmide. Av äldre gravminnen finns ett flertal järnkors från slutet av 1800-talet.

Förslaget att uppföra en ny, gemensam kyrka för Drev och Hornaryd väcktes 1831 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Vid sitt besök i Sjösås pastorat ansåg han att de gamla kyrkorna var för trånga. 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna i Sjösås pastorat, även denna gång på Tegnérs uppmaning.

Den nya gemensamma kyrkan för Drev och Hornaryd invigdes i november 1868. Kyrkobyggnaden är orienterad i norr-söder med det lanterninförsedda* tornet i norr.

*En lanternin är ett litet torn med fönster som kröner ett tak eller en kupol.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se