Drev-Hornaryds kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Drev-Hornaryds kyrkogård

Drev- Hornaryd kyrkogård ligger i byn Möllekull som är belägen strax söder om landsvägen mellan Böksholm och Drevs by ca två kilometer nordost om den gamla kyrkan (Drevs gamla). Kyrkogården är belägen på en höjd i kulturlandskapet. Den anlades i samband med kyrkans uppförande 1866-1867. Kyrkogården omges av en gråstensmur, på alla sidor utom norra är insidan täckt av grässlänter. Under slutet av 1800-talet planterades lönnar i en trädkrans på kyrkogården. Trädkransen sträcker sig över alla sidor förutom den norra där det istället växer en syrenhäck. Den enda ingången finns i norr och består av en dubbelgrind med en enkelgrind på varje sida. Grindarna är sirligt gjorda i järnsmide. Av äldre gravminnen finns ett flertal järnkors från slutet av 1800-talet.

Förslaget att uppföra en ny, gemensam kyrka för Drev och Hornaryd väcktes 1831 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Vid sitt besök i Sjösås pastorat ansåg han att de gamla kyrkorna var för trånga. 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna i Sjösås pastorat, även denna gång på Tegnérs uppmaning.

Den nya gemensamma kyrkan för Drev och Hornaryd invigdes i november 1868. Kyrkobyggnaden är orienterad i norr-söder med det lanterninförsedda* tornet i norr.

*En lanternin är ett litet torn med fönster som kröner ett tak eller en kupol.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se