Drev-Hornaryds kyrka
Foto: Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Växjö

Om Drev-Hornaryds kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Drev-Hornaryds kyrka.

Sittplatser

Drev-Hornaryds kyrka har 400 sittplatser.

Tillgänglighet

Utvändig ramp till vapenhusets entré.
Hörslinga.

Historia

Drev-Hornaryds kyrka, som ibland även kallas Drevs nya kyrka, uppfördes 1866-1867 efter ritningar av Theodor Ankarswärd. Den invigdes i november 1868 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Förslaget att uppföra en ny, gemensam kyrka för Drev och Hornaryd väcktes 1831 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Vid en visitation i dåvarande Sjösås pastorat ansåg han att de gamla kyrkorna var för trånga. År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna; Sjösås, Drev och Hornaryd, även denna gång på biskop Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget om att bara slå samman Drev och Hornaryd.

Det uppstod en långvarig tvist om den nya kyrkans blivande plats. De tidigare diskuterade alternativen Gännastämma, Broaryd och Drev utökades 1847 med ett fjärde, nämligen Möllekull dit kyrkvägen ansågs vara bekvämare och utan besvärliga backar. Dessutom var den senare platsen mera belägen i församlingens mitt, ca två kilometer nordost om Drevs gamla kyrka.

Det aktuella området i Möllekull inspekterades och godkändes av arkitekten Theodor Ankarswärd i Växjö. Först år 1852 fastställdes Möllekull som plats för den nya kyrkan och Ankarswärd fick i uppdrag att göra ritningar. Meningen var att den nya kyrkan skulle vara uppförd senast år 1863.

Grundarbetena för kyrkan påbörjades 1862 och i augusti samma år var grunden lagd. Kyrkan färdigställdes 1866-67 och grundströks invändigt följande år. År 1870 hade man råd att måla fönster och dörrar och åtta år senare målades kyrkan slutligen ut- och invändigt. En sockenstuga byggdes mitt emot kyrkan. Denna användes även som lärarbostad till den närbelägna, nu rivna, folkskolan.

Drevs gamla kyrka finns ännu bevarad medan den äldre träkyrkan i Hornaryd revs på 1870-talet.