Gdpr

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR
Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss, 
begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter samt begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås) inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
  Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Håkan Nord
e-post:  vaxholm.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Vaxholms församlings dataskyddsombud Erika Malmberg, inTechrity, om du har frågor eller klagomål

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet eller lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du göra det genom att ringa eller mejla till:
Erika Malmberg, 072-5496434,  dataskyddsombud@intechrity.se