Våra kyrkogårdar

Information och regler för kyrkogårdar i Västra Vikbolandets församling.

Föremål som förvaras bakom gravstenar kan vara ett arbetsmiljöproblem och utgör även ett hinder för arbete som häckklippning och skyffling av häcklister. Gravrättsinnehavare ombeds därför att ta med sig sina föremål hem under den period då de inte används.

Personalen kommer att lyfta fram de föremål som förvaras bakom gravstenen och placera dessa i planteringsytan, detta för att göra vårt arbete möjligt.

Församlingen ansvarar inte för gravlyktor, vaser eller redskap.

Glas och material med risk för skärskador tas omgående bort.

Församlingen åtar sig att mot en avgift vårda och underhålla graven.

Skötsel av gravplats innebär att gravplatsen skall hållas i ordnat och värdigt skick.

Detta innefattar vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplats, beskärning av växter och erforderliga mindre justeringar av gravvård, samt vattning.

Borttagning av vissna lösa blommor sker högst en gång i veckan under skötselperioden.

Skötselperioden avser tiden maj-september.

Rengöring av gravvård ombesörjer gravrättsinnehavaren själv för.

Borttagning av sommarblommor påbörjas vecka 40.

Sommarvatten stängs av vecka 44.

Var vänlig och beakta följande vid smyckning av gravar och minneslundar. 

  • Använd gravljus med skyddad låga
  • Vid placering av ljus i minneslund, använd uppsatta ljushållare
  • Tänk på att vid regn kan stearin stänka på gravvården
  • Använd inte marschaller som gravljus
  • Använd endast biologiskt nedbrytbara blommor och växtmaterial ej plast,
    sidenblommor och vaser av glas.
  • Gravlyktor, ljushållare o dylikt på gravplatserna skall borttagas senast
    31 maj.

Ordningsregler för minneslund.

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska utförs av församlingen under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material.

Församlingen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus. Församlingen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor och rester av ljus tas bort genom församlingens försorg.