Information

 

Gravstenssäkerhet
Kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Efter den tragiska dödsolyckan i Bollebygd 2011 när en liten flicka omkom, blev frågan om att kontrollera och säkra gravstenar åter väldigt aktuell för alla kyrkogårdsförvaltningar. Under hösten 2012 utkom CGK, Centrala Gravvårdskommittén med instruktioner för provning av gravstenar samt anvisningar för säker montering. Västra Vikbolandets Församling kommer med hjälp av företaget Yster Construction AB under våren 2018 inleda arbetet med att besiktiga gravstenarna på våra 7 kyrkogårdar för att se till att det inte finns någon risk för att de välter.  

 

Säkerheten, ett delat ansvar 
Gravstenen är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för säkerheten av gravstenen. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen ansvar för. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Det innebär att det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontrollera att kyrkogårdarnas gravstenar är säkra medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker gravstensmontering.  En gravplats måste inte ha en gravsten, gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

 

Kontroll av gravstenar
Vid kontroll ska gravstenen uppfylla Centrala Gravvårdskommitténs krav. Kraven innebär bland annat att stenen ska stå emot en tryckbelastning på 35kg från alla håll och lutningen får inte vara för stor samt ha två styck rostfria dubb som förankrar gravsten med eventuell sockel. Brister stenen i säkerhetskraven stöttar kyrkogårdsförvaltningen stenen, alternativt lägger ner den. En skylt sätts ut på gravplatsen med information om att det är kyrkogårdsförvaltningen som har utfört åtgärden. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev där denne uppmanas att åtgärda gravstenen.

 

Åtgärdande av gravsten 
Gravrättsinnehavaren har rätt att anlita vem den vill för att åtgärda sin gravsten. Efter att stenen är åtgärdad ska kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så att stenen kan kontrolleras på nytt.

 

Vid frågor kontakta:

Marie Håkansson     011-34 00 95

Mikael Fredriksson  011-34 00 72