Etiska riktlinjer för begravningsverksamheten

Kyrkogården är en arbetsplats som innebär stor respekt för dem som vilar på kyrkogården. Vi som arbetar här tar vårt ansvar och ger de anhöriga utrymme på våra kyrkogårdar. Alla är medvetna om att detta är en viloplats, en plats för meditation och sorg. Vi är medvetna om att det råder ett tillstånd där kyrkogårdsmiljön möter arbetsmiljöfrågor/arbetsskydd, där det finns ett gemensamt ansvar, med arbetsgivaren som huvudansvarig.
Vår hållning är att förmedla ett förtroendeingivande bemötande, där också servicekänsla och korrekt klädsel är att visa respekt, omtanke och omsorg. Vi respekterar de enskildas egendom vilket innebär att vi inte använder gravstenar som redskapsstöd, vi sitter eller lutar oss inte på dessa. Vi visar hänsyn genom att inte arbeta eller störa intill ett begravningsfölje eller begravningsakt och är lyhörda i dessa sammanhang. Vi använder inte motordrivna redskap efter kl. 19:00 eller vid mörker, undantag vid snöröjning och halkbekämpning.
Bemötande
Värdighet mot anhöriga innebär att telefoner och hörselkåpor skall användas med stor försiktighet. Vi möter kyrkogårdsbesökaren med lyhördhet och vänlighet. Att tänka på vad man säger är alltid viktigt samt beaktande av tystnadsplikten.
Gravsättning
Vid gravsättning är det alltid viktigt att vi visar respekt och vördnad inför vår uppgift vilket innebär att vi bugar efter sänkning av kista eller urna och att vi hanterar gravsättningar i minneslund på ett lika vördnadsfullt sätt. Sättet som vi gör det på skall vara likvärdigt med det hanterande som är gällande när anhöriga är med. Vid nedsättning av urna är det viktigt att alltid vara observant på vilket avstånd man håller för att undvika att störa ceremonin. 
Hantering av kista/urna/aska
Det skall finnas tid för att lägga igen gravar med försiktighet. Vilket innebär att igenläggningen sker manuellt med jordtäckning kring och över kistan. Igenfyllning sker på ett sådant sätt att anhöriga kan vara delaktiga i detta arbetsmoment. Försiktighetsåtgärder skall vidtas vid grävning i redan belagd grav. Eventuella rester från den grävda graven skall återföras till samma grav. Att gräva igenom tidigare beläggning skall undvikas. Sänkning av kista/urna/askan skall alltid ske i ändamålsenlig klädsel.
Tänkvärt
Att våga påpeka sådant som upplevs som brister i verksamheten är ett sundhetstecken, vilket i sin tur också kan ligga till grund för ett annat förhållningssätt. Att lyssna till någon annans uppfattning kan ge en tydligare insikt om vad jag själv gör. Våga slå larm när något kan uppfattas som fel!